Preloader image
IUBCvT - Angajează

1 POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV - ZIDAR

|


Publicat: 05 Sep 2019

Actualizat: 1 week agoCONCURS - 1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA - MUNCITOR CALIFICAT IV - ZIDAR

 

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST DE MUNCITOR CALIFICAT IV (ZIDAR/ZUGRAV) ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

1. Condiţii generale şi specifice

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice

  •  absolvent de şcoală profesională
  •  minim 1 an vechime în meseria de zidar/zugrav

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

16.09.2019 – 27.09.2019 Depunerea dosarelor

30.09.2019 Selecţia dosarelor

30.09.2019  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

01.10.2019  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

01.10.2019  până la ora 15,30  Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

08.10.2019  ora 10,00 Proba practică

08.10.2019  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba practică

09.10.2019 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba practică

09.10.2019  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba practică

10.10.2019 ora 10,00 Interviu

10.10.2019 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

11.10.2019 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului/probă practică

11.10.2019 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu/probă practică

11.10.2019 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

Resurse

Metodologie concurs

Cerere de inscriere

Bibliografie si tematica

Fisa de post zidar

Lista concurentilor admisi 

Lista punctaj proba practica

Rezultate finale concurs