Preloader image
IUBCvT - Angajează

18 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

|


Publicat: 06 Nov 2019

Actualizat: 1 day ago18 POSTURI VACANTE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A 18 (OPTSPREZECE)  POSTURI  VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 4 (trei)  posturi de asistent medical generalist

·         Secţia clinică cardiologie I adulţi : 1 (unul) post de asistent medical generalist

·         Secţia cardiologie II adulţi: 5 (cinci) posturi de asistent medical generalist (din care 2 posturi pe Terapie acută)

·         Laborator explorări funcţionale I invazive: 2 (două) posturi de asistent medical generalist

·         Bloc operator adulţi: 3 (trei) posturi de asistent medical generalist

·         Bloc operator copii şi transplant de cord: 1 (unul) post de asistent medfical generalist

·         Unitatea de transfuzie sanguină: 2 (două) posturi de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

b) Condiţii specifice

 

  • pentru asistent medical: absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-   absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

 

 

 

 

 

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

 

11.11.2019 – 22.11.2019 Depunerea dosarelor

25.11.2019 Selecţia dosarelor

25.11.2019  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

26.11.2019  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

26.11.2019  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

02.12.2019  ora 10,00 Proba scrisă

02.12.2019  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

03.12.2019 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

03.12.2019  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

04.12.2019 ora 10,00 Interviu

04.12.2019 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

05.12.2019 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

05.12.2019 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

05.12.2019 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 

Resurse

Cerere tip asistent medical

Metodologie de concurs

Tematica si bibliografie asistent UTS

Fisa post asistent medical UTS

Tematica si bibliografie asistent medical

Fisa de post asistent medical

Lista dosare admise în urma selecției de dosare

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA SCRISA

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba scrisa asistent UTS dupa solutionarea contestatiei

Rezultate interviu

Rezultat interviu dupa solutionarea contestatiei

Rezultate finale concurs

IN ATENTIA CONCURENTILOR DECLARATI ADMISI