Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNȚ DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL IUBCVT

|


Publicat: 30 Jul 2021

Actualizat: 17 hours agoConsiliul de administraţie al IUBCvT Tg. Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital in conformitate cu OMS nr. 1520/2016

 

ANUNȚ DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL

INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU-MUREŞ

 

  

Consiliul de administraţie al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, cu modificările ulterioare.

 

          Concursul va avea loc la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, din Târgu – Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, în perioada 13.09.2021 – 28.09.2021 și se va desfășura în 2 etape:

 

a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 13.09.2021 ora 12,00 -  etapă eliminatorie;

b)      Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 24.09.2021, ora 11,00

 

Calendarul de desfășurare a concursului este:

·         Vizitarea institutului de către candidații interesați – 02.09.2021, între orele 0900-1200;

·         Termenul limită de înscriere a candidaților (depunerea/înregistrarea dosarelor candidaților) – 10.09.2021, ora 15,00;

·         Verificarea dosarelor candidaților –13.09.2021 ora 12,00;

·         Afișarea listei candidaților admiși – 13.09.2021, ora 13,00;

·         Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data  14.09.2021, ora 13,00;

·         Soluționarea contestațiilor -  până la 16.09.2021, ora 13,00;

·         Afișarea rezultatelor contestațiilor – 16.09.2021, ora 14,00;

·         Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 17.09.2021, ora 10,00;

·         Susținerea publică a proiectului de management în data de 24.09.2021, ora 11,00;

·         Afișarea rezultatelor susținerii publice a proiectului de management – 24.09.2021, ora 16,00;

·         Depunerea contestațiilor față de rezultatele susținerii publice a proiectului de management - până pe data de 27.09.2021, ora 16,00;

·         Soluționarea contestațiilor – 28.09.2021, ora 13,00;

·         Afișarea rezultatelor contestațiilor: 28.09.2021, ora 14,00

·         Afișarea rezultatelor finale ale concursului – 28.09.2021, ora 1500.

 

La concursul pentru ocuparea funcției de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat               într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția

situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, str. Gh. Marinescunr. 50 – et. I - Secretariat manager -până la data de 10.09.2021, ora 15,00,                 prezentându-se numărul de pagini din dosarul primit.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordinal ministrului sănătății nr. 1520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Persoanele și mass-media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail office@cardio.ro cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebari pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management până la data de 21.09.2021, ora 10,00. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordine cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

 

Pe site-ul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş (www.ibcvt.ro) precum și la sediul unității se află afișate:

c)      Anunțul de concurs;

d)      Regulamentul de organizare și desfăașurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică;

e)      Bibliografia de concurs;

f)       Temele cadrul pentru proiectul de management.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0372-653122 - Secretariat manager - de luni până vineri, între orele 1000 - 1500. 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

FLORENTINA TANȚOȘ

1_Anunt_Concurs_Manager

2_Regulament_Concurs_Manager

3_Bibliografie_Concurs_Manager.pdf

4_Teme_Cadru_Concurs_Manager.pdf

 

DESCARCARE BIBLIOGRAFIE

 

Anunt cu privire la verificarea dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea functiei de manager

Afisare proiect de management 17.09.2021 candidat Dr. Ciorba Mariana Anisoara