Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNȚ DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL IUBCvT Targu Mures

|


Publicat: 22 Jan 2018

Actualizat: 4 weeks agoANUNȚ DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU-MUREŞ

ANUNȚ DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL

INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU-MUREŞ

 

 

Consiliul de administraţie al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

 

Concursul va avea loc la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, din Târgu – Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, în perioada 23.02. – 14.03.2018, desfășurându-se în 2 etape:

a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 26.02.2018 -  etapă eliminatorie;

b)      Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 09.03.2018, ora 10,00.

 

Calendarul de desfășurare a concursului este:

·         Vizitarea institutului de către candidații interesați – 20.02.2018, în intervalul orar 0900-1200;

·         Termen limită de înscriere a candidaților – 23.02.2018, ora 1500;

·         Verificarea dosarelor candidaților – 26.02.2018, în intervalul orar 0900-1100;

·         Afișarea listei candidaților admiși – 26.02.2018 ora 1200;

·         Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data  27.02.2018, ora 1200;

·         Soluționarea contestațiilor -  27.02.2018  ora 1500;

·         Afișarea rezultatelor contestațiilor – 27.02.2018 ora 1530;

·         Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 27.02.2017 ora 1530;

·         Susținerea publică a proiectului de management în data de 09.03.2018, ora 1000;

·         Afișarea rezultatelor – 12.03.2018, ora 1000;

·         Depunerea contestațiilor până pe data de 13.03.2018, ora 1000;

·         Soluționarea contestațiilor – 14.03.2018, ora 1200;

·         Afișarea rezultatelor finale – 14.03.2018, ora 1300.

 

 

 

La concursul pentru ocuparea funcției de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, str. Gh. Marinescunr. 50 – secretariat manager -până la data de 23.02.2018 – ora 1500, prezentându-se numărul de pagini din dosarul primit.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

 

Persoanele și mass-media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail office@cardio.ro cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebari pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

 

Pe site-ul Institutului de urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş (www.cardio.ro) precum și la sediul unității se află afișate:

c)      Anunțul de concurs;

d)     Regulamentul de organizare și desfăașurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică;

e)      Bibliografia de concurs;

f)       Temele cadrul pentru proiectul de management.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0265.21.63.68 - Secretariat Manager - de luni până vineri, între orele 1000 - 1500.

 

Bottom of Form

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniela Petruța ENACHE

 

Resurse

Bibliografie concurs

Regulament concurs