Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST TEMPORAR VACANT

|


Publicat: 10 Sep 2021

Actualizat: 2 days ago1 (UN) POST TEMPORAR VACANT - ANALIST/PROGRAMATOR LA COMPARTIMENTUL INFORMATICA

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST TEMPORAR VACANT  

DE ANALIST/PROGRAMATOR – COMPARTIMENT INFORMATICĂ DIN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

b) Condiţii specifice

       

-    absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă în informatică

-    minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

13.09.2021 – 17.09.2021 Depunerea dosarelor

20.09.2021 Selecţia dosarelor

20.09.2021  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

21.09.2021  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

21.09.2021  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

27.09.2021  ora 10,00 Proba scrisă

27.09.2021  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

28.09.2021 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

28.09.2021  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

29.09.2021 ora 10,00 Interviu

29.09.2021 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

30.09.2021 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

30.09.2021 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

30.09.2021 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

MANAGER

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

 

Resurse

Cerere inscriere

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie

Fisa de post

Rezultate selectie dosare