Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI VACANTE

|


Publicat: 06 Sep 2021

Actualizat: 2 days ago- 1 POST VACANT SEF BIROU RUNOS -1 POST VACANT ECONOMIST IA LA BIROUL RUNOS, - 1 POST VACANT INGINER IA (INTRETINERE APARATURA) LA SECTIA ATI

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI: UN POST DE ȘEF BIROU RUNOS, UN POST DE ECONOMIST SPECIALIST IA – BIROUL RUNOS ȘI UN POST DE INGINER SPECIALIST IA (ÎNTREȚINERE APARATURĂ) – SECȚIA ATI,  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

  1. Condiţii generale şi specific

A.Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

B. Condiţii specific

 

- Șef birou RUNOS

           Diploma de licenţă în domeniul științelor economice/juridice/administrative

           Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani și 6 luni

           Vechime în specialitatea biroului de minim 5 ani

- Economist specialist IA – biroul RUNOS

            Diploma de licenţă în domeniul științelor economice

           Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani și 6 luni

           Vechime în specialitatea biroului de minim 3 ani

- Inginer specialist IA – Secția ATI

            Diploma de licenţă în domeniul ingineriei (mecanică/electrotehnică)

           Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani și 6 luni

           Vechime în specialitatea postului de minim 3 ani

 

2.Dosarul de concurs:

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 a)cerere de înscriere la concurs adresată managerului unităţii sanitare, potrivit formularului din anexa 1, la prezentul regulament ;

 b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,  precum şi certificat de naştere, certificat de căsătorie dacă este cazul;

 c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv diploma de bacalaureat) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de unitatea sanitară;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 g)curriculum vitae;

 h)dosar plic.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3. Calendarul de desfăşurare al concursului

06.09.2021 – 17.09.2021 Depunerea dosarelor

20.09.2021 Selecţia dosarelor

20.09.2021  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

21.09.2021  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

21.09.2021  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

27.09.2021  ora 10,00 Proba scrisă

27.09.2021  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

28.09.2021 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

28.09.2021  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

29.09.2021 ora 10,00 Interviu

29.09.2021 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

30.09.2021 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

30.09.2021 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

30.09.2021 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

  

MANAGER

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

 

 Resurse

Cerere inscriere

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie sef birou RUNOS

Tematica si bibliografie inginer

Tematica economist

Fisa de post sef birou

Fisa de post economist IA

Fisa post inginer

Rezultate selectie inginer IA

Rezultate selectie dosare sef birou si economist IA