Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA - BIROU RUNOS

|


Publicat: 05 Nov 2021

Actualizat: 1 week ago1 POST VACANT DE ECONOMIST IA - BIROUL RUNOS

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST SPECIALIST IA – BIROUL RUNOS,  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

  1. Condiţii generale şi specific

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice

- Economist specialist IA – biroul RUNOS

            Diploma de licenţă în domeniul științelor economice

            Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani și 6 luni

            Vechime în specialitatea biroului de minim 1 an

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

09.11.2021 – 22.11.2021 Depunerea dosarelor

23.11.2021 Selecţia dosarelor

23.11.2021  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

24.11.2021  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

24.11.2021  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

02.12.2021  ora 10,00 Proba scrisă

02.12.2021  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

03.12.2021 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

03.12.2021  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

07.12.2021 ora 10,00 Interviu

07.12.2021 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

08.12.2021 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

08.12.2021 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

08.12.2021 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei organizatoare din Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. I, cam. 4105 (Biroul RUNOS) în perioada 09  -  22.11.2021, zilnic (de luni până vineri), între orele 1400 – 15,00.

 

MANAGER

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

 

Resurse

Cerere inscriere + OPIS documente

Metodologie concurs

Bibliografie

Fisa de post

Lista dosare admise in urma selectiei de dosare