Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT OCUPARE PRIN CONCURS A UNUI POST VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE - BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

|


Publicat: 26 Apr 2021

Actualizat: 12 hours ago1 POST VACANT REFERENT DE SPECIALITATE - BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST DE REFERENT DE SPECIALITATE – BIROUL DE MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

1. Condiţii generale şi specifice

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice

           Diploma de licenţă în domeniu științelor economice/juridice/administrative

           Vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

04.05.2021 – 17.05.2021 Depunerea dosarelor

18.05.2021 Selecţia dosarelor

18.05.2021  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

19.05.2021  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

19.05.2021  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

20.05.2021  ora 10,00 Proba scrisă

20.05.2021  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

21.05.2021 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

21.05.2021  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

24.05.2021 ora 10,00 Interviu

24.05.2021 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

25.05.2021 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

25.05.2021 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

25.05.2021 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

MANAGER

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

Resurse

Cerere de înscriere

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie

Fisa de post

Rezultate selectie dosare