Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

|


Publicat: 12 Feb 2021

Actualizat: 3 days agoResponsabil elaborare ghid screening cardio - 1 poziție

ANUNT

ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN

AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ

PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

I.                     Denumirea proiectului - Proiect POCU/805/4/9/137424, finanțat din fonduri europene nerambursabile, implementat de către Institutul Național de Sănătate Publică având titlul “Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

II. Numărul și tipul posturilor pentru care se organizează procedura de recrutare și selecție –1 post expert, de execuție

III. Denumirea posturilor:

1.       Responsabil elaborare ghid screening cardio - 1 poziție

IV. Cerințe posturi

Descrierea activităților, responsabilităților precum și a cerințelor corespunzătoare postului scos la concurs se regăsesc în Anexa 1 la prezentul anunț.

IV. Criterii de evaluare si probe pentru selecție:

Prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea dosarelor depuse de candidați:

 - Verificarea eligibilității: pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din prezentul anunț.

Candidatul se consideră admis numai în cazul în care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifată rubrica "DA"

 - Analiza CV-urilor și a celorlalte documente depuse. Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 100 puncte. Grila de recrutare și selecție prezintă criteriile pe baza cărora se vor acorda punctajele.

Etapa a doua a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea cunostintelor și/ sau a aptitudinilor candidaților prin interviu.

Interviul se realizează conform planului de interviu, iar criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilitățile impuse prin fișa postului, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză.

  V. Documente necesare pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie:

Conținutul minimal al dosarului candidatului este:

a)            cerere de înscriere în procesul de evaluare și selecție (cerere tip - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează, Anexa nr. 2 la prezentul Anunț);

b)            CV, datat si semnat pe fiecare pagina, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;

c)            copia conformă cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

d)            copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

e)            adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari, certificate de formator sau adeverinta din care sa rezulte ca este cadru didactic in invatamantul superior-pentru posturile de Formator, copii certificate pentru conformitatea cu originalele (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

f)             copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

g)            documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise de post, recomandari, etc.), copii conform cu originalul;

h)            cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de selecție (Anexa nr. 3 – model declarație antecedente penale-cazier judiciar);

i)             adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j)             declarație de disponibilitate privind timpul alocat (Anexa nr. 4).

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

Modele de formulare solicitate (cerere de inscriere, model CV, etc.) se regasesc și pe site-ul institutului www.ibcvt.ro la sectiunea angajari sau pot fi solicitate Biroului RUNOS din cadrul institutului, la adresa de email office@cardio.ro. Clarificari in legatura cu cerintele de depunere a dosarului pot fi obtinute de la dna. Nicula Ingrid, responsabil resurse umane,la adresa de email ingrid.nicula@cardio.ro pana la data de 24.02.2021, raspunsurile urmand a fi transmise solicitantilor in termen de cel mult 48 ore.

 VI.          Informatii privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Documentele de inscriere vor fi depuse/transmise la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gh. Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania, depunere personala sau prin posta/ curier, respectiv pentru Biroul RUNOS.

 VII.         Calendarul efectuarii procedurii de recrutare si selectie:

Afisare anunt de recrutare si selectie personal pe site-ul www.ibcvt.ro

si la avizierul de la sediul Institutului de Urgență pentru Bolii Cardiovasculare și Transplant.

12.02.2021

Termen limita depunere dosare candidati

26.02.2021

Verificare eligibilitate dosare (d.p.d.v. al existentei tuturor

documentelor solicitate)

01.03.2021

Evaluare candidati: evaluare documente pe baza criteriilor de

evaluare (competente si experienta)

01.03.2021

Afisare tabel persoane admise pentru etapa evaluare documente

02.03.2021

Depunere contestatii -evaluare dosare

03.03.2021

Rezultate contestatii evaluare dosare

04.03.2021

Interviu

05.03.2021

Afisare rezultate proba de interviu

05.03.2021

Depunere contestatii -proba de interviu

08.03.2021

Solutionare contestatii -proba de interviu

09.03.2021

Afisare rezultate finale

09.03.2021

VIII.        Termenul si modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selectie:

Eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de selectie a dosarelor, respectiv a procesului de recrutare si selectie-proba interviu (cu exceptia zilelor nelucratoare - sambata, duminica, alte zile legale libere - cand termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara publicarii). Contestatiile se depun la registratura Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gh. Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania sau pot fi transmise si prin e-mail, la office@cardio.ro.

MANAGER IUBCvT,

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

 

 

Coordonator proiect P5,

Prof. Dr. Dan Dobreanu

 

 

Resurse

ANUNT COMPLET

Anexa 1.Cerintele Postului

Anexa 2. Cerere tip

Anexa 3. Declaratie pe propria raspundere

Anexa 4. Declaratie de disponibilitate

Raport prima etapa de selectie