Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

|


Publicat: 24 Sep 2020

Actualizat: 3 days agoANUNT ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

ANUNT

ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN

AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ

PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

 

I.                     Denumirea proiectului - Proiect POCU/805/4/9/137424, finanțat din fonduri europene nerambursabile, implementat de către Institutul Național de Sănătate Publică având titlul “Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

 

II. Numărul și tipul posturilor pentru care se organizează procedura de recrutare și selecție –11 posturi expert, de execuție

III. Denumirea posturilor:

1.       Expert științific - 2 poziții

2.       Responsabil date statistice - 1 poziție

3.       Responsabil formare - 1 poziție

4.       Formator (experiență 5 - 10 ani) - 1 poziție

5.       Formator (experiență sub 5 ani) – 3 poziții

6.       Secretară – 1 poziție

7.       Responsabil achiziții – 1 poziție

8.       Contabil – 1 poziție

V. Documente necesare pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie:

Conținutul minimal al dosarului candidatului este:

a)            cerere de înscriere în procesul de evaluare și selecție (cerere tip - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează, Anexa nr.2 la prezentul Anunț);

b)            CV, datat si semnat pe fiecare pagina, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;

c)            copia conformă cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

d)            copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

e)            adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari, certificate de formator sau adeverinta din care sa rezulte ca este cadru didactic in invatamantul superior-pentru posturile de Formator, copii certificate pentru conformitatea cu originalele (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

f)             copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

g)            documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise de post, recomandari, etc.), copii conform cu originalul;

h)            cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de selecție (Anexa nr. 3 – model declarație antecedente penale-cazier judiciar);

i)             adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j)             declarație de disponibilitate privind timpul alocat (Anexa nr. 4).

 Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 Modele de formulare solicitate (cerere de inscriere, model CV, etc.) se regasesc și pe site-ul institutului www.ibcvt.ro la sectiunea Angajari sau pot fi solicitate birou RUNOS din cadrul institutului, la adresa de email office@cardio.ro. Clarificari in legatura cu cerintele de depunere a dosarului pot fi obtinute de la dna. Poptămaș Rodica, functia proiect – asistent proiect la adresa de email rodica_poptamas@yahoo.com pana la data de 06.10.2020, raspunsurile urmand a fi transmise solicitantilor in termen de cel mult 48 ore.

VI.          Informatii privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Documentele de inscriere vor fi depuse/transmise la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gh. Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania, depunere personala sau prin posta/ curier, respectiv pentru Biroul RUNOS.

VII.         Calendarul efectuarii procedurii de recrutare si selectie:

Afisare anunt de recrutare si selectie personal pe site-ul www.ibcvt.ro

si la avizierul de la sediull Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant.

24.09.2020

Termen limita depunere dosare candidati

08.10.2020

Verificare eligibilitate dosare (d.p.d.v. al existentei tuturor

documentelor solicitate)

09.10.2020

Evaluare candidati: evaluare documente pe baza criteriilor de

evaluare (competente si experienta)

10.10.2020-13.10.2020

Afisare tabel persoane admise pentru etapa evaluare documente

14.10.2020

Interviu

15.10-17.10.2020

Afisare anunt cu rezultate partiale

20.10.2020

Depunere contestatii

20.10.2020-21.10.2020

Solutionare contestatii

22.10.2020

Afisare rezultate finale

23.10.2020

 

VIII.        Termenul si modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selectie:

Eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selectie (cu exceptia zilelor nelucratoare - sambata, duminica, alte zile legale libere - cand termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara publicarii). Contestatiile se depun la secretariatul din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gh. Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania sau pot fi transmise si prin e-mail, la office@cardio.ro

MANAGER IUBCvT,

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

                                               

Coordonator proiect P5,                                                                                                                                                                                                                      Șef birou RUNOS

 

Prof. Dr. Dan Dobreanu                                                                                                                                                                                                                        Ec. Camelia Boroș

                                                                               

 Resurse

 Anunt organizare recrutare

Cerintele postului (Anexa 1 la Anunt)

Cerere de înscriere (Anexa 2)

Declarație pe propria raspundere cazier ( Anexa 3)

Declaratie de disponibilitate ( Anexa 4)

Referat solicitare postare site

Dovada postare anunt avizier

Model CV 

Centralizator verificare dosare

Rezultate partiale

Rezultate finale