Preloader image
IUBCvT - Angajează

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424 -

|


Publicat: 13 Sep 2021

Actualizat: 1 week ago1 POST COORDONATOR CENTRU SCREENING REGIUNEA SUD EST

ANUNȚ

ORGANIZARE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

 

I.       Denumirea Proiectului - Proiect POCU/805/4/9/137424, finantat din fonduri europene nerambursabile, implementat de catre Institutul National de Sanatate Publica avand titlul “Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”

 II.      Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie – 1 post de executie:

 

Nr crt

Posturi vacante

Nr posturi vacante

Perioada angajării

Durata muncii

1

Coordonator Centru screening regiunea Sud Est

1

determinată, până la 28 decembrie 2023

42 ore/lună

 

III.    Cerințe posturi: descrierea activităților, responsabilităților precum și a cerințelor generale și specifice corespunzătoare posturilor scoase la concurs:

 

1.    Coordonator Centru screening:

Codul ocupatiei: 112029 manager

Descrierea postului: va asigura implementarea activitatii A5-A5.1 a proiectului, prin coordonarea

activitatii de înfiintare, organizare si functionare a centrului regional de screening în proiect, ce va

facilita accesul populatiei la servicii medicale de calitate.

Responsabilitati specifice postului:

•Coordoneaza activitatea de infiintare, organizare si functionare a centrului regional de screening desemnat Partenerului

• Participa la elaborarea procedurilor necesare pentru functionarea centrului regional de screening

• Monitorizeaza si evalueaza derularea activitatii, utilizarea resurselor umane si materiale implicate;

• Se asigura de respectarea graficului de implementare a activitatii

• Participa la elaborarea raportarilor tehnice si financiare aferente activitatii, a cererilor de rambursare si de plata, intocmirea doccumentelor si analizelor derulate in cadrul activitatii.

• Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

• Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana;

• Respecta planul de lucru al proiectului

•Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj;

• Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;

• Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficiente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

• Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului;

Educatie solicitata: Studii medii – 12 ani

Experienta solicitata:  5-10 ani- 5 ani

 IV.  Inscrierea candidatilor

Persoanele care doresc sa se inscrie la concursul pentru ocuparea posturilor mentionate la pct.II sunt invitate să se adreseze dnei. Nicula Ingrid – Secretar comisie, telefon 0756687346, email ingrid.nicula@cardio.ro pentru programarea datei si orei la care vor depune dosarul de inscriere. La momentul confirmarii datei si orei de depunere a dosarului de inscriere de catre secretarul comisiei, candidatul va transmite acestuia opisul dosarului in varianta Excel (Anexa nr. 1 la prezentul Anunț), la adresa de email ingrid.nicula@cardio.ro.

Dosarele de inscriere se depun personal, sau prin persoana inputernicita, la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania, Biroul RUNOS.

Continutul minimal al dosarului candidatului este:

a)  Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare si selectie cu indicarea numarului de pagini al fiecarui document(Anexa nr.1 la prezentul Anunț);

b)  cerere de inscriere in procesul de evaluare si selectie (Anexa nr.2 la prezentul Anunț);

c)  copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

d)  copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

e)  CV datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat (CV-ul contine in mod obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail si numar de telefon);

f)   copii ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

g)  adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari, copii certificate pentru conformitatea cu originalele (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

h)  documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, document administrativ de numire in functia de manager proiect/consultant/expert, etc.), copii conform cu originalul;

i)   cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de selectie (Anexa nr. 3 la prezentul Anunț);

j)   adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de selectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

k)  declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectului (Anexa nr. 4 la prezentul Anunț);

l)   declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5 la prezentul Anunț);

m) imputernicire pentru depunerea documentelor in numele candidatului si declaratie pe propria raspundere a imputernicitului (Anexa nr. 6 la prezentul Anunț);

n)  declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica (Anexa nr. 7 la prezentul Anunț).

Documentele vor fi prezentate intr-un dosar, in ordinea mentionata mai sus.

Cerificarea tuturor copiilor se realizeaza prin confruntare cu originalul de catre secretarul comisiei, prin aplicarea stampilei "Conform cu originalul" pe     documentele depuse in copie.

 

     Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea unor documente care nu pot fi certificate conform Ordin MS 355/2021, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat in anunt atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

 

Eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selectie (cu exceptia zilelor nelucratoare - sambata, duminica, alte zile legale libere - cand termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara publicarii). Contestatiile se depun la Biroul RUNOS din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania sau pot fi transmise si prin e-mail, la ingrid.nicula@cardio.ro.

 

MANAGER,

DR. MARIANA ANIȘOARA CIORBA

 

Resurse

Anunt complet

Opis documente

Cerere  inscriere

Declaratie cazier

Declaratie disponibilitate

Declaratie acordul datelor

Imputernicire

Declaratie colaborare cu securitatea