Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS DE OCUPARE A 5 (CINCI) POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

|


Publicat: 27 Nov 2019

Actualizat: 1 week ago5 (CINCI) POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A  5 (CINCI)  POSTURI  TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică ATI : 2 (două)  posturi de asistent medical generalist

·         Secţia clinică ATI  - compartiment ATI copii : 3 (trei)  posturi de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

b) Condiţii specifice

 

-          absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

            -     absolvet de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-  certificat de membru şi adeverinţă pentru participare eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România

 

 2. Calendarul de desfăşurare al concursului

02.12.2019 – 06.12.2019 Depunerea dosarelor (în intervalul orar 13,00 - 15,00)

09.12.2019 Selecţia dosarelor

09.12.2019  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

10.12.2019  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

10.12..2019  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

16.12.2019  ora 10,00 Proba scrisă

16.12.2019  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

17.12.2019 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

17.12.2019  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

18.12.2019 ora 10,00 Interviu

18.12.2019 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

19.12.2019 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

19.12.2019 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

19.12.2019 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

     

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 

Resurse

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie

Fisa postului ATI Adulti

Fisa postului ATI Copii

Cerere inscriere