Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS OCUPARE 1(UN) POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT I

|


Publicat: 20 Dec 2019

Actualizat: 22 hours ago1 POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT I

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNI POST DE MUNCITOR CALIFICAT I (ZIDAR/ZUGRAV, SAU LĂCĂTUŞ, ELECTRICIAN, INSTALATOR) ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

1. Condiţii generale şi specifice

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice

  •  absolvent de şcoală profesională
  •  minim 1 an vechime în oricare din specialităţile enumerate
  •  experienţă în manipularea şi gestionarea mărfurilor

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

06.01.2020 – 17.01.2020 Depunerea dosarelor

20.01.2020 Selecţia dosarelor

20.01.2020  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

21.01.2020  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

21.01.2020  până la ora 15,30  Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

28.01.2020  ora 10,00 Proba scrisă

28.01.2020  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

29.01.2020 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

29.01.2020  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

30.01.2020 ora 10,00 Interviu

30.01.2020 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

31.01.2020 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului/probă practică

31.01.2020 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu/probă practică

31.01.2020 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

Resurse

Metodologie concurs

Cerere tip

 Tematica 

Fisa de post

Lista dosare admise

Anunt loc de desfasurare proba scrisa