Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS OCUPARE FUNCTIE DE SEF SECTIE ATI

|


Publicat: 22 Nov 2019

Actualizat: 1 month agoCONCURS MEDIC SEF SECTIE - SECTIA ATI

ANUNŢ

                                      Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş

scoate la  CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului m.s.p. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006 , următoarele  funcţii:

 

 

-          un post de şef  Secţie ATI – medic în specialitatea ATI;

 

 

            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

-          cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze;

-          copie xerox de pe diploma de studii;

-          adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

-          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;

-          declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pentru funcţia pentru care doreşte să concureze;

-          declaraţie pe propria răspundere  a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

-          certificat privind starea de sănătate;

-          dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor sanitare în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

-          copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

-          un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei/laboratorului;

-          chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

În secţiile clinice funcţia de şef secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi  prin Ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Persoanele sanţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat  contractul de administrare în condiţiile stabilite la art.5, lit. b)., c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:  interviu – susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Conform legislaţiei contractul de administrare se încheie pentru o perioadă de patru ani.

   Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi  Transplant Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr.50, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ (data limită pentru depunerea dosarelor este 09.12.2019), iar concursul se organizează  în minimum 30 de zile şi maximum 90 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală”.

Relaţii  suplimentare se pot obţine la telefon : 0265. 212111, int.471 – ec. Camelia Boros – şef Birou RU, la avizierul unităţii sau pe site-ul: www.ibcvt.ro

 

 

 

Manager,

Prof.dr. Klara Brînzaniuc

 

Resurse

Lista dosare admise