Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS OCUPARE FUNCTIE FARMACIST - ȘEF

|


Publicat: 28 Jan 2019

Actualizat: 4 days agoCONCURS FARMACIST - SEF

ANUNŢ

 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş

scoate la  CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului m.s. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, funcţia de farmacist-şef:

 

            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 a.   cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze;

b.      copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;

c.       copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d.      dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f). La art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

e.       acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la Anexa 3 la ordin;

f.        cazier judiciar;

g.      certificat medical din care să rezulte  că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii  pentru postul pentru care candidează;

h.      chitanţă de plată a taxei de concurs

i.        copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

La concurs se pot înscrie numai candidaţii care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct.9 din Anexa 3 la ordin.

La concurs se pot prezenta farmacişti cu minimum 2 ani experienţă profesională.

Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislaţia sanitară (Legea nr.95/2006).

   Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi  Transplant Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr.50, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ (data limită pentru depunerea dosarelor este 11.02.2019), iar concursul se organizează  în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală”.

Relaţii  suplimentare se pot obţine la telefon : 0265. 212111, int.471, la avizierul unităţii sau pe site-ul: www.ibcvt.ro

   

Manager,

Prof.dr. Klara Brînzaniuc

Resurse

Tematica si bibliografie concurs farmacist sef

Lista concurenti inscrisi