Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS PENTRU OCUPAREA A 14 POSTURI VACANTE , DIN CARE: 7 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 7 DE INFIRMIER DEBUTANT

|


Publicat: 06 Jan 2020

Actualizat: 19 hours ago14 POSTURI VACANTE - 7 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL SI 7 POSTURI VACANTE DE INFIRMIER DEBUTANT

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A  14 (PAISPREZECE)  POSTURI  VACANTE, DIN CARE 7 ( SAPTE ) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 7 (SAPTE) POSTURI DE INFIRMIER DEBUTANT ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 3 (trei)  posturi de asistent medical generalist şi 3 (trei) posturi de infirmier debutant

·         Secţia cardiologie II adulţi: 2 (două) posturi de infirmier debutant

·         Laborator explorări funcţionale I invazive: 1 (unul) post de infirmier debutant

·         Bloc operator adulţi: 2 (două) posturi de asistent medical generalist

·         Bloc operator copii şi transplant de cord: 1 (unul) post de asistent medical generalist şi 1 (unul) post de infirmier debutant

·         Unitatea de transfuzie sanguină: 1 (unul) post de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

b) Condiţii specifice

 

  • pentru asistent medical:

-          absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

            -     absolvet de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-  certificat de membru şi adeverinţă pentru participare eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România

 

 

  • pentru infirmier debutant: absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau şcoală profesională

 

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

 

13.01.2020 – 27.01.2020 Depunerea dosarelor

28.01.2020 Selecţia dosarelor

28.01.2020  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

29.01.2020  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

29.01.2020  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

04.02.2020  ora 10,00 Proba scrisă

04.02.2020  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

05.02.2020 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

05.02.2020  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

06.02.2020 ora 10,00 Interviu

06.02.2020 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

07.02.2020 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

07.02.2020 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

07.02.2020 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

Resurse

Cerere tip asistent medical

Cerere tip infirmier

Metodologie

Fisa de post asistent sectia CCV

Fisa de post infirmier sectia CCV

Fisa de post asistent medical UTS

Fisa de post infirmier sectia cardiologie II

Fisa de post infirmier laborator explorari functionale

Fisa de post asistent anestezie BO Adulti

Fisa de post asistent perfuzie BO Adulti

Fise de post asistent perfuzie BO Copii

Fise de post infirmier BO Copii

Tematica asistent medical

Tematica asistent medical UTS

Tematica infirmier

Anunt loc de desfasurare scris