Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS PENTRU OCUPAREA A 5 POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALI

|


Publicat: 22 Nov 2018

Actualizat: 6 hours ago5 POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 1 POST LA SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE CARDIOVASCULARA ADULTI SI COPII, 1 POST LA SECTIA ATI, 1 POST SECTIA ATI - COMPARTIMENT ATI COPII, 2 POSTURI SECTIA CLINICA CARDIOLOGIE III COPII

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A 5 (CINCI)  POSTURI  TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 1 (un)  post de asistent medical generalist

·         Secţia ATI – 1 (un)  post de asistent medical generalist

·         Secţia ATI – compartiment ATI copii - 1 (un)  post de asistent medical generalist

·         Secţia clinică cardiologie III copii - 2 (două)  post de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

b) Condiţii specifice

 

  • pentru asistent medical: absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-   absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

  

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

  

03.12.2018 – 07.12.2018 Depunerea dosarelor

10.12.2018 Selecţia dosarelor

10.12.2018  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

11.12.2018  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

11.12.2018  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

18.12.2018  ora 10,00 Proba scrisă

18.12.2018  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

19.12.2018 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

19.12.2018  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

20.12.2018 ora 10,00 Interviu

20.12.2018 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

21.12.2018 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

21.12.2018 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

21.12.2018 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

  

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 

 

 

 

Resurse:

Metodologie concurs

Cerere de inscriere

Tematica si bibliografie

Fisa post CCV

Fisa post ATI

Fisa post ATI - Comp. Copii

Fisa post Cardiologie Copii

ANUNT LOC DESFASURARE PROBA SCRISA

Lista dosare admise

Rezultate proba scrisă

ANUNT LOC DE DESFASURARE INTERVIU