Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS PENTRU OCUPAREA A 5 POSTURI VACANTE: 3 DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 2 DE INFIRMIER DEBUTANT

|


Publicat: 20 Nov 2018

Actualizat: 11 hours ago3 POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 2 INFIRMIER DEBUTANT - LA SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ (ADULȚI ȘI COPII)

 

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A 5 (CINCI)  POSTURI  VACANTE , DIN CARE: 3 (TREI) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 2 (DOUĂ) DE INFIRMIER DEBUTANT, ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 3 (trei)  posturi de asistent medical generalist şi 2 (două) posturi de infirmier debutant

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

b) Condiţii specifice

 

  • pentru asistent medical: absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-   absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

 

  • pentru infirmier debutant: absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent de şcoală profesională

  

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

 

23.11.2018 – 07.12.2018 Depunerea dosarelor

10.12.2018 Selecţia dosarelor

10.12.2018  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

11.12.2018  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

11.12.2018  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

17.12.2018  ora 10,00 Proba scrisă

17.12.2018  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

18.12.2018 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

18.12.2018  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

19.12.2018 ora 10,00 Interviu

19.12.2018 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

20.12.2018 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

20.12.2018 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

20.12.2018 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 

 Resurse:

Metodologie concurs

Cerere inscriere concurs

Tematica si bibliografie asistent medical

Tematica si bibliografie infirmier debutant

Fisa post infirmier debutant

Fisa post asistent medical

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA SCRISA

Lista dosare admise

Lista rezultate scris asistent medical

Lista rezultate scris infirmier

ANUNT LOC DE DESFASURARE INTERVIU