Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA DETERMINATA

|


Publicat: 02 May 2019

Actualizat: 2 days ago- 1 (un) post de asistent medical generalist la Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) - 1 (un) post de asistent medical generalist la Laborator explorări funţionale I – invazive – cardiologie intervenţională, cateterism cardiac şi electrofiziologie (adulţi şi copii)

                                                                                            ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A  (DOUĂ)  POSTURI  TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST  ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 1 (un)  post de asistent medical generalist

·         Laborator explorări funţionale I – invazive – cardiologie intervenţională, cateterism cardiac şi electrofiziologie (adulţi şi copii) – 1 (un)  post de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

b) Condiţii specifice

 

-          absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

            -     absolvet de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-  certificat de membru şi adeverinţă pentru participare eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

  

08.05.2019 – 14.05.2019 Depunerea dosarelor

15.05.2019 Selecţia dosarelor

15.05.2019  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

16.05.2019  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

16.05.2019  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

22.05.2019  ora 10,00 Proba scrisă

22.05.2019  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

23.05.2019 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

23.05.2019  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

24.05.2019 ora 10,00 Interviu

24.05.2019 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

27.05.2019 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

27.05.2019 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

27.05.2019 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 

 

Resurse

Cerere tip inscriere

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie

Fisa post asistent chirurgie cardiovasculara

Fisa post asistent explorari functionale

Lista dosare admise

ANUNT loc de desfasurare concurs

Rezultate concurs proba scrisa

Rezultate concurs interviu

 Rezultate finale concurs