Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 4 (PATRU) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL

|


Publicat: 22 Oct 2018

Actualizat: 3 days agoDIN CARE 3 (TREI) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 1 (UNUL) DE ASISTENT DE LABORATOR

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A 4 (PATRU)  POSTURI  VACANTE DE ASISTENT MEDICAL, DIN CARE 3 (TREI) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ŞI 1 (UNUL) DE ASISTENT DE LABORATOR, ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 2 (două)  posturi de asistent medical generalist

·         Laborator analize medicale – 1 (unul) post de asistent de laborator

·         Ambulatoriul integrat – Cabinet cardiologie adulţi - 1 (unul) post de asistent medical generalist

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

b) Condiţii specifice

 

  • pentru asistent medical: absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-   absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

 

  • pentru asistent de laborator: absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent de laborator/postliceale de specialitate, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-   absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

 

 

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

 

22.10.2018 – 02.11.2018 Depunerea dosarelor

05.11.2018 Selecţia dosarelor

05.11.2018  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

06.11.2018  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

06.11.2018  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

12.11.2018  ora 10,00 Proba scrisă

12.11.2018  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

13.11.2018 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

13.11.2018  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

14.11.2018 ora 10,00 Interviu

14.11.2018 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

15.11.2018 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

15.11.2018 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

15.11.2018 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

 

FISA POST ASISTENT LABORATOR

Metodologie concurs

Tematica bibliografie asistent de laborator

Tematica asistent medical generalist

Fisa de post ASISTENTA PRINCIPAL

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRUL AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE

FISA POST AS.MED AMBULATOR

ANUNT LOC DE DESFASURARE CONCURS

DOSARE ADMISE CONCURS ASISTENT LABORATOR

DOSARE ADMISE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNT LOC DE DESFASURARE INTERVIU 14.11.2018

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL LABORATOR

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST

REZULTATE INTERVIU ASISTENT LABORATOR

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

REZULTATE FINALE ASISTENT LABORATOR

 

 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc