Preloader image
IUBCvT - Angajează

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 5 POSTURI TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ȘI INFIRMIER DEBUTANT

|


Publicat: 08 Oct 2021

Actualizat: 4 days ago3 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ȘI 2 POSTURI DE INFIRMIER DEBUTANT

 

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  A  (CINCI)  POSTURI  TEMPORAR VACANTE, DIN CARE: 3 (TREI) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ȘI 2 (DOUĂ) POSTURI DE INFIRMIER DEBUTANT  ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică cardiologie I adulți : 2 (două)  posturi de asistent medical generalist

·         Secția ATI - 1 (un)  post de asistent medical generalist

·         Secția cardiologie II adulți – 2 (două)  posturi de infirmier debutant

 

1. Condiţii generale şi specifice

 

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

b) Condiţii specific

 

    Pentru asistent medical

-          absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

            -     absolvet de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor

-  certificat de membru şi adeverinţă pentru participare eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România

 

    Pentru infirmier debutant

-          absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau şcoală profesională

 

 2. Calendarul de desfăşurare al concursului

  

11.10.2021 – 15.10.2021 Depunerea dosarelor

18.10.2021 Selecţia dosarelor

18.10.2021  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

19.10.2021  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

19.10.2021  până la ora 15, 30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

25.10.2021  ora 10,00 Proba scrisă

25.10.2021  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

26.10.2021 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

26.10.2021  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

27.10.2021 ora 10,00 Interviu

27.10.2021 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

28.10.2021 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

28.10.2021 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

28.10.2021 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

  Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei organizatoare din Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. I, cam. 4105 (Biroul RUNOS) în perioada 11  -  15.10.2021, zilnic (de luni până vineri), între orele 1400 – 15,00.

 

                                                                                             MANAGER

Dr. Mariana Anișoara Ciorba

 

Resurse

Cerere inscriere asistent medical

Cerere inscriere infirmier debutant

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie asistent medical

Tematica si bibliografie infirmier debutant

Fisa post asistent medical Sectia ATI

Fisa post asistent medical Sectia Clinica Cardiologie I Adulti

Fisa post infirmier