Preloader image
IUBCvT - Angajează

Post director financiar-contabil

|


Publicat: 20 Nov 2018

Actualizat: 1 day agoInstitutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, organizează în conformitate cu Ordinul MSP nr. 284/2007, modificat prin Ordinul MS nr. 954/2017, concurs pentru ocuparea postului de director financiar-contabil.

ANUNŢ

 

 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, organizează în conformitate cu Ordinul MSP nr. 284/2007, modificat prin Ordinul MS nr. 954/2017, concurs pentru ocuparea postului de director financiar-contabil.

 

Concursul va avea loc în perioada  23.11.2018 – 21.12.2018, la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, din Tg. Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50  şi se va desfăşura după cum urmează :

 

23.11.2018 - 07.12.2018 (ora 14.00) - Depunerea dosarelor

10.12.2018 - Selecţia dosarelor

10.12.2018 (până la ora 15.00) - Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

11.12.2018 (până la ora 12,00) - Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

11.12.2018 (până la ora 15.00)  - Soluţionarea şi afişarea contestațiilor cu privire la selecţia dosarelor

17.12.2018 - ora 10.00 - Proba scrisă

17.12.2018 (până la ora 14.00) - Afişarea rezultatelor la proba scrisă

17.12.2018 (până la ora 15.30)  - Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

18.12.2018 (până la ora 09.00) - Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă

18.12.2018 - ora 10.00 - Susţinerea proiectului de specialitate

18.12.2018 - ora 15.00  - Afişarea rezultatelor la susţinerea proiectului de specialitate

19.12.2018  - ora 10.00 - Interviul de selecţie

19.12.2018 (ora 14.00) - Afişarea rezultatelor la interviul de selecţie

20.12.2018 (până la ora 10.00)  - Depunerea contestaţiilor cu privire la interviul de selecţie

20.12.2018 (până la ora 13.00) - Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la interviul de selecţie

20.12.2018 (până pa ora 15.00) - Afişare rezultat final al concursului

21.12.2018 (până la ora 09.00) - Depunerea contestaţiilor la rezultatul final al concursului

21.12.2018 (până la ora 13.00) - Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul final al consursului

21.12.2018 (până la ora 15.00) - Afişarea rezultatului final al concursului după soluţionarea contestaţiilor

 

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

- Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savârsirea unei  infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra  autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care  împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de  medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

- Criteriile specifice:

a) sunt absolventi de învatamant universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil economic;

b) au cel putin 2 ani vechime în specialitatea studiilor în sistem sanitar;

c) deţin certificatul de atestare a cunostinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoastere a reglementărilor europene în domeniu;

 

În vederea participării la concurs, până la data de  07.12.2018, ora 1400 candidaţii vor depune la Biroul R.U.N.O.S. (la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50 )  un  dosar  care va conţine în mod obligatoriu  următoarele:

a)      cererea de înscriere;

b)     copia actului de identitate;

c)       copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d)      Curriculum vitae;

e)       adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f)       cazierul  judiciar;

g)      declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăsurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

h)     adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;

i)        copie după certificatul de atestare a cunostinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoastere a reglementărilor europene în domeniu;

j)        proiectul de specialitate;

 k) mandat poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 100 lei achitată în contul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50 : RO55TREZ46720F335000XXXX deschis la Trezoreria Tg. Mureş, CUI 32051606 ori chitanţa de plată a acestei sume la caseria unităţii.

 

Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 13:30 – 15:00 de la Biroul R.U.N.O.S , tel.0265212111 – int.471, persoana de contact ec. Camelia Boros – şef birou RUNOS.

 

 

 

MANAGER,                                                                              ŞEF BIROU R.U.N.O.S.

   Prof. dr.  Klara Brînzaniuc                                                                        Ec.Camelia Boroş

 

 

 

BIBLIOGRAFIA - CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL

1.   Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

-Titlul ll - Programe Nationale de Sanatate

-Titlul VII - Spitalele

-Titlul VIII  -   Asigurarile Sociale de Sanatate

2.  Legea nr. 500/2002 privind finantele locale, cu modificarile si completarile ulterioare

3.     Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicatata, cu modificarile si completarile ulterioare

4. OMFP nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar-preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.       H.G. nr.  841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.   OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

9.   O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;

10.   H.G.  nr. 276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelorfixe;

11.   Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea  şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituţiilor publice, cu modificarile ulterioare;

12.   O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.     Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si competarile ulterioare;

14.     H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

15.   Ordin ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019;

16.  Ordinul MFP nr. 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

17.  Legea nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

18.  Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice;

19.  Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

20.  Ordinul MS nr. 414 /2006 privind aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar;

21.   OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director in cadrul spitalului public;

22.   Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor , cu modificaril;e si completarile ulterioare;

23.   Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

24.   Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

25.   Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018;

26.               O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si  completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

 

Nota: Se va studia legislatia actualizata la data sustinerii examenului/concursului, cu toate modificarile si completarile intervenite.

TEME –CADRU pentru  proiectul /lucrarea  de specialitate

1. Analiza situaţiei economico – financiare a institutului  

·         Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de finantare;

·         Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri de costuri , centre de cost, secţii etc.);

·         Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

·         Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului

2. Evaluarea institutului din punct de vedere al calităţii

·         Calitatea serviciilor;

·         Calitatea datelor raportate;

·         Calitatea personalului;

·         Satisfactia pacienţilor.

3.Strategia managementului în activitatea de investiţii

·      Constituirea fondului de dezvoltare al institutului;

·      Fundamentarea deciziei de investitii.

4. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activitatii institutului

·         Fundamentarea activităţilor;

·         Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;

·         Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor institutului.

5. Evaluarea institutului pe baza indicatorilor de performanta economico-financiari

  • Executia bugetara fata de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
  • Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit.

6.    Analize cheltuielilor de personal la nivelul institutului

         Structura cheltuielilor de personal

    Impactul cresterilor salariale asupra structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

 

MANAGER,                                                                              ŞEF BIROU R.U.N.O.S.

   Prof. dr.  Klara Brînzaniuc                                                                        Ec.Camelia Boroş

 

Metodologie

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale