Preloader image
IUBCvT - Angajează

POST VACANT DE MEDIC, SPECIALITATEA ATI,

|


Publicat: 22 Jan 2020

Actualizat: 3 weeks agoPOST VACANT DE MEDIC, SPECIALITATEA ATI, IN CADRUL SECŢIEI ATI

ANUNŢ

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI  POST VACANT DE MEDIC, SPECIALITATEA ATI, IN CADRUL SECŢIEI ATI

 

1.         La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale şi specifice pentru ocuparea respectivelor funcţii:

A)        Condiţii generale:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte îimba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

B)        Condiţii specifice:

- medic, specialitatea ATI, confirmat în specialitatea postului

 

2.         Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)    cererea în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;

b)    copia actului de identitate în termen de valabilitate;

c)    copia xerox de pe diploma de studii;

d)    adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

e)    copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

f)     dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

g)    acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;

h)   cazierul judiciar;

i)    certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

j) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei;

k) dosar plic.

 

 

3.   Bibliografia:

Bibliografia/tematica: Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului şi afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

 

4.   Desfăşurarea concursului:

      depunerea dosarelor: zilnic (de luni până vineri) până cel târziu în data de 03.02.2020;

      concursul a fost publicat în "Viaţa Medicală" nr. 2 din data de 17 ianuarie 2020;

      concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile la publicarea în „Viaţa Medicală".

 

Informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane, sau telefon 0265-212111 int. 471 persoana de contact ec. Boroş Camelia – sef birou RU, avizier, sau site-ul: www.ibcvt.ro.

 

            Manager,

                                     Prof.dr.Klara Brînzaniuc

 

Resurse

Lista dosare admise