ORGANIZARE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/805/4/9/137424

Denumirea Proiectului – Proiect POCU/805/4/9/137424, finantat din fonduri europene nerambursabile, implementat de catre Institutul National de Sanatate Publica avand titlul “Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”

Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie – 2 posturi de executie:
Nr crt Posturi vacante Nr posturi vacante Perioada angajării Durata muncii
1 Coordonator stiintific valorificare date screening 1 determinată, până la 28 decembrie 2023 42 ore/lună
2 Responsabil analiza baza date screening 1 determinată, până la 28 decembrie 2023 42 ore/lună

Cerințe posturi: descrierea activităților, responsabilităților precum și a cerințelor generale și specifice corespunzătoare posturilor scoase la concurs:

 1. Coordonator stiintific valorificare date screening

Codul ocupatiei: 221201 medic specialst

Descrierea postului: Are rolul de a analiza si valorifica datele statistice generate de registrul de screening

Responsabilitati specifice postului:

 • Elaboreaza lucrari stiintifice pornind de la datele furnizate de registrul de screening
 • Coordoneaza intocmirea rapoartelor periodice rezultate in urma analizei datelor din registrul de screening
 • Participa la elaborarea si implementarea de instrumente specifice de analiza a datelor statistice
 • Analizeaza si interpreteaza prin metode statistice specifice datele medicale generate de registrul de screening
 • Realizeaza rapoarte/informari/note/documentari privind activitatea specifica, in vederea asigurarii bunei derulari a activitatilor proiectului
 • Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;
 • Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana
 • Respecta planul de lucru al proiectului
 • Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj
 • Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului
 • Respecta si promoveaza principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficiente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament
 • Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

Educatie solicitata: Studii superioare – 6 ani

Experienta solicitata: > 10 ani in domeniul medcal – 10 ani

 1. Responsabil analiza baza date screening:

Codul ocupatiei: 221106 referent de specialitate medic

Descrierea postului: Asigura analiza datelor statistice generate de screening

Responsabilitati specifice postului:

 • Propune metodele statistice utilizate in analizarea datelor screening-ului
 • Analizeaza la nivel national datele obtinute in urma screening-ului prin metode statistice specifice
 • Elaboreaza rapoarte privind datele obtinute in urma screening-ului
 • Propune masuri si politici publice in domeniu
 • Semnaleaza orice disfunctionalitati superiorului si propune solutii pentru remedierea unor astfel de situatii
 • Realizeaza rapoarte/informari/note/documentari privind activitatea specifica, in vederea asigurarii bunei derulari a activitatilor proiectului
 • Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor
 • Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana
 • Respecta planul de lucru al proiectului
 • Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj
 • Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului
 • Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficiente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament
 • Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului.

Educatie solicitata: Studii superioare – 6 ani

Experienta solicitata: < 5 ani -0 ani

Inscrierea candidatilor

Persoanele care doresc sa se inscrie la concursul pentru ocuparea posturilor mentionate la pct.II sunt invitate să se adreseze dnei. Nicula Ingrid – Secretar comisie, telefon 0756687346, email ingrid.nicula@cardio.ro pentru programarea datei si orei la care vor depune dosarul de inscriere. La momentul confirmarii datei si orei de depunere a dosarului de inscriere de catre secretarul comisiei, candidatul va transmite acestuia opisul dosarului in varianta Excel (Anexa nr. 1 la prezentul Anunț), la adresa de email ingrid.nicula@ibcvt.ro.

Dosarele de inscriere se depun personal, sau prin persoana împuternicită, la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania, Biroul RUNOS.

Continutul minimal al dosarului candidatului este:

 1. Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare si selectie cu indicarea numarului de pagini al fiecarui document (Anexa nr.1 la prezentul Anunț);
 2. cerere de inscriere in procesul de evaluare si selectie (Anexa nr.2 la prezentul Anunț);
 3. copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);
 4. copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 5. CV datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat (CV-ul contine in mod obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail si numar de telefon);
 6. copii ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);
 7. adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari, copii certificate pentru conformitatea cu originalele (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);
 8. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, document administrativ de numire in functia de manager proiect/consultant/expert, etc.), copii conform cu originalul;
 9. cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de selectie (Anexa nr. 3 la prezentul Anunț);
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de selectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 11. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectului (Anexa nr. 4 la prezentul Anunț);
 12. declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5 la prezentul Anunț);
 13. imputernicire pentru depunerea documentelor in numele candidatului si declaratie pe propria raspundere a imputernicitului (Anexa nr. 6 la prezentul Anunț);
 14. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in co
 15. nditiile prevazute de legislatia specifica (Anexa nr. 7 la prezentul Anunț).

Certificarea tuturor copiilor se realizeaza prin confruntare cu originalul de catre secretarul comisiei, prin aplicarea stampilei „Conform cu originalul” pe documentele depuse in copie.

Documentele vor fi prezentate intr-un dosar, in ordinea mentionata mai sus.

Opisul documentelor ce constituie dosarul de recurtare si selecție se va transmite în varianta electronica, în format editabil Excel, de către candidat secretarului comisiei, la adresa de e-amil prevăzuta în anunț. Candidatul va transmite opisul documentelor la momentul confirmării programării datei de depunere a dosarului, comunicată de către secretarul comisiei.

Criterii pentru evaluare si probe pentru selectie:

 Prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea dosarelor depuse de candidați:

 • Verificarea eligibilității: pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din prezentul anunț.

Grila de verificare a eligibilitatii dosarelor:

CriteriuDaNu
Opis  
cerere de inscriere  
copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz  
copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;  
CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat cu indicarea linkurilor care pot fi accesate eventualele studii, rapoarte, articole publicate de catre candidat, editura, anul publicarii si numele cartilor/brosurilor publicate de candidat (cv-ul contine in mod obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail si numar de telefon mobil)  
copii ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei)  
adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei)  
documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor,contracte de munca insotite de fise de post, carnet de munca valabil pana la 01.01.2011, acte administrative de numire in echipele de implementare/management in cadrul unor proiecte etc..). In situatia in care nu se depun la dosar documentele originale, se vor prezenta originalele pentru certificare;  
cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selectie  
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de selectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate  
declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectului  
declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  
imputernicire pentru depunerea documentelor in numele candidatului si declaratie pe propria raspundere a imputernicitului  
declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica  

Candidatul se consideră admis numai în cazul în care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifată rubrica „DA”

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea unor documente care nu pot fi certificate conform Ordin MS 355/2021, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat in anunt atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Etapa a doua a procesului de recrutare și selecție constă în evaluarea dosarelor candidatilor, in baza criteriilor stabilite pentru fiecare post în parte.

În această etapă se verifică în primul rând întrunirea cerințelor de experiență specifică minimă solicitată – criteriu eliminatoriu. Dacă această cerință nu este îndeplinită candidatul este respins, iar dacă este îndeplinită, se continuă evaluarea dosarului candidatului pe baza criteriilor din Grila de recrutare și selecție.

Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 100 puncte. Punctajul final obtinut in aceasta etapa este media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare si selectie, iar candidatii vor fi declarati admisi sau respinsi, indicandu-se punctajul final obtinut.

 Grila de recrutare și selecție Coordonator stiintific valorificare date screening– evaluare dosar:

CriteriuPunctaj acordat
Evaluarea calitativa a experientei generale din CV

Experienta 10-15 ani 20 puncte

Experienta peste 15 ani: 30 puncte

Experiență în elaborarea de lucrări științifice

Experienta 10-15 ani 20 puncte

Experienta peste 15 ani: 30 puncte

Experiență în analiza și interpretarea datelor statistice medicale

Experienta 10-15 ani 20 puncte

Experienta peste 15 ani: 30 puncte

Competențe și abilități sociale (capacitate de planificare și organizare, capacitate de comunicare și socializare)Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător) – 10(foarte bine)
Total 100 puncte

 Grila de recrutare și selecție Responsabil analiza baza date screening– evaluare dosar:

CriteriuPunctaj acordat
Evaluarea calitativa a experientei generale din CV

Experienta 0-3 ani: 20 puncte

Experienta 3-5 ani: 30 puncte

Experiență profesională în domeniul medical cardiovascular

Experienta 0-3 ani: 20 puncte

Experienta 3-5 ani: 30 puncte

Experiență în colectarea, procesarea și interpretarea datelor statistice medicale

Experienta 0-3 ani: 20 puncte

Experienta 3-5 ani: 30 puncte

Competențe și abilități sociale (capacitate de planificare și organizare, capacitate de comunicare și socializare)Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător)10(foarte bine)
Total 100 puncte

 

Etapa a treia a procesului de recrutare și selecție constă în verificarea cunostintelor și/ sau a aptitudinilor candidaților admisi in etapa a doua si se realizeaza prin interviu individual.

Interviul se realizează conform planului de interviu, iar criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilitățile impuse prin fișa postului, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză.

Această probă se va desfășura la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant prin prezența fizică a candidatului în fața comisiei de recrutare și selecție sau utilizând tehnologia disponibilă pentru realizarea de transmisii live-video.

Punctajul minim pentru această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 100 puncte. Punctajul final obtinut in aceasta etapa este media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare si selectie.

Rezultatul final al procesului de recrutare si selectie este reprezentat de media aritmetica a punctajelor obtinute de candidati la etapele 2 si 3. In situatia in care numarul de candidati care au obtinut punctaj mai mare de 60 de puncte este mai mare decat numarul de posturi pentru care s-a organizat selectia, candidatii vor fi admisi in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

Calendarul efectuarii procedurii de recrutare si selectie:

Afisare anunt de recrutare si selectie personal pe site-ul http://ibcvt.ro/si la avizierul de la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant11 octombrie 2022
Termen limita depunere dosare candidati  25 octombrie 2022
Verificare eligibilitate dosare (d.p.d.v. al existentei tuturor documentelor solicitate)  26 octombrie 2022
Evaluare candidati: evaluare documente pe baza criteriilor de evaluare (competente si experienta) 27 octombrie 2022
Afisare anunt evaluare documente 28 octombrie 2022
Depunere contestatii la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant – etapa 2 31 octombrie 2022
Solutionare contestatii31 octombrie 2022
Afisare rezultat contestatii31 octombrie 2022
Interviu 01 noiembrie 2022
Afisare anunt cu rezultate partiale01 Noiembrie 2022
Depunere contestatii la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant – etapa 302 Noiembrie 2022
Solutionare contestatii 02 Noiembrie 2022
Afisarea anuntului cu rezultatele finale ale Procedurii dupa contestatii la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant03 Noiembrie 2022

Termenul si modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selectie:

Eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selectie (cu exceptia zilelor nelucratoare – sambata, duminica, alte zile legale libere – cand termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara publicarii). Contestatiile se depun la Biroul RUNOS din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Târgu Mureș județ Mureș, Romania sau pot fi transmise si prin e-mail, la ingrid.nicula@cardio.ro.