Pentru ocuparea  unor posturi  temporar vacante

ANUNȚ DE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI TEMPORAR VACANTE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui număr total de  16 posturi de execuție temporar vacante (durată determinată), după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea postului contractual

Nr. posturi

Structura în care figurează postul (durata contractului)

Grad/treaptă profesională/Studii

Condiții specifice postului

1.

Asistent medical

2

– 2 posturi la Laborator explorări funcționale I invazive cateterism cardiac și angiografie (cel mult 2 ani)

 

PL*

– Diplomă de studii sanitare postliceale;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

2.

Asistent medical  

5

– 2 posturi la Secția ATI – Compartiment ATI copii (cel mult 2 ani)

-1 post la Compartiment recuperare cardiovasculară (cel mult 2 ani)

– 1post la Secția clinică chirurgie cardiovasculară adulți și copii (cel mult 2 ani)

-1post la Bloc operator adulți (cel mult 2 ani)

debutant PL*

– Diplomă de studii sanitare postliceale;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

3.

Asistent medical

1

Secția clinică cardiologie III copii (cel mult 2 ani)

debutant S**

– Diplomă de studii sanitare superioare;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

4.

Asistent medical

1

Bloc operator adulti (cel mult 2 ani)

principal S**

– Diplomă de studii sanitare superioare;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

5.

Infirmieră debutantă

3

– 1 post la Secția cardiologie II adulți (cel mult 6 luni)

-1 post la Bloc operator adulți (cel mult 8 luni)

– 1post la Secția clinică cardiologie III copii (cel mult 3 luni)

-Liceu

– Diplomă de bacalaureat

 

6.

Îngrijitoare

3

1 post – Bloc operator adulți (cel mult 8 luni)

1 post – Birou Administrativ (cel mult 7 luni)

1 post – Unitatea de transfuzie sanguine (cel mult 2 luni)

8 clase

-Diplomă  de absolvire a școlii generale

7.

Registrator medical

1

-1 post la Secția ATI- Compartiment ATI copii (cel mult 2 ani)

-Liceu

-Diplomă  de bacalaureat

– 6 luni vechime în funcția de registrator medical

* PL- Școala Postliceală

**S-studii superioare

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7.30 – 8,30 și 14,00 – 15,00 persoane de contact: Stănescu  Nicula Ingrid și Alina Natea, tel.0265212222/int.471.

Termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare): 30.03.2023, ora 15,00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Bibliografie- asistent medical debutant PL/asistent medical PL/asistent medical debutant S/asistent medical principal S:

 • 1.Fișa postului;
 • 2.Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Lucreția Titircă ( anul 2002 )
 • 3.Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali, autor Lucreția Titircă ( anul 2001 )
 • 4.Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
 • 5.Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pemtru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 1. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

Tematică – asistent medical debutant PL/asistent medical PL/asistent medical debutant S/asistent medical principal S :

 • Atribuțiile asistentului medical.
 • Urgențele aparatului respirator:
  • insuficiența respiratorie acută
  • criza de astm bronșic
  • starea de rău asmatic
  • hemoptizia
 • Urgențele aparatului cardiovascular:
  • edemul pulmonar
  • infarctul miocardic acut
  • embolia pulmonară
  • resuscitarea cardio-respiratorie
 • Urgențele renale:
  • colica renală
  • retenția acută de urină
 • Șocul
  • șocul traumatic
  • șocul cardio-gen
  • șocul anafilactic
 • Urgențele abdominale:
  • colica biliară
  • ocluzia intestinală
 • Hemoragia digestive superioară
 • Puncții arteriale și venoase
 • Recoltarea produselor biologice și patologice
 • Administrarea medicamentelor
 • Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare,inclusiv – Anexa 4 – Precauțiuni Universale.
 • Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Bibliografie  infirmieră:

 • Fisa postului de infirmieră;
 • Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare
  • Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
  • Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
 • rdinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 • Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia în unităţile sanitare publice și private,  procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc.                             

Tematică infirmieră;

 • Atribuţiile infirmierei
 • Conceptul de precautiuni universale și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională . Definiția infecției asociate asistenței medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
 • Norme tehnice privind curăţenia și dezinfecţia în unități sanitare.
  • Curățarea ( definitie, metode generale de efectuarea curățeniei, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilele folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
  • Dezinfecţia (definiție, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfecției, antisepticelor, spălarea mâinilor și dezinfecţia pielii, factori care influentează dezinfecţia, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizarea și păstrare a antisepticelor, dezinfecţia igienică  a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat, dezinfecția curentă și/sau terminală.
 • Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi :
  • Pregătirea patului  și accesoriile lui
  • Schimbarea lenjeriei de pat
  • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizabili
  • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
  • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
  • Observarea pozitiei bolnavului ; Schimbarea poziției bolnavului
  • Mobilizarea bolnavului
  • Captarea dejectiilor fiziologice și patologice ale bolnavilor
  • Efectuarea transportului bolnavului
  • Alimentația bolnavului
  • Prevenirea escarelor de decubit.
 •  
 • Norme privind colectarea și gestionarea deşeurilor.   

Bibliografie  îngrijitoare:

 • Fisa postului de îngrijitoare
 • Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale; Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.
 • Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 • Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia in unitatile sanitare publice si private,  procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc.      

 Tematică îngrijitoare;

 • Atributiile îngrijitoarei
 • Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protectie adecvat; spalarea mainilor; prevenirea accidentelor si altor tipuri de expunere proesionala . Definitia infectieie nosocomiale. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.
 • Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.
  • Curatarea ( definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli pentru depozitarea produselor si ustenilele folisite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere ).
  • Dezinfectia (definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfectiei, antiseptcel, spalarea mainilor si dezinfetia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizarea si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica  a mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat, dezinfectia curenta si/sau terminala.
 • Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor.

Bibliografie registrator medical:

 1. Fişa postului pentru registrator medical
 2. Microsoft Press – Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora – 1999;
 3. Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000, Manuale de utilizare – 2003;
 4. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 -persoanele asigurate, Titlul IX – cârdul european şi cârdul naţional de asigurări de sănătate);
 5. Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022cu modificările și completările ulterioare; ;
 6. Anexele nr. 1-51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, din 29.06.2021cu modificările și completările ulterioare;
 7. Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 955/181/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului- cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, din 31.03.2022
 8. Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018 cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zicu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 868/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătatezi cu modificările și completările ulterioare;
 11. Adresa /2003privind bolnavii transferati in sectia (compartimentul) ATI
 12. Adresa 208/2003Exemplificari pentru a se lamuri problema spitalizarii pacientilor, care sunt transferati, in sectia (compartimentul) de A.T.I. (Revenire la circulara CCSSDM nr.43/16.01.2003).
 13. Adresa 142/2003Morbiditatea Spitalizata
 14. Adresa 141/2003Miscarea Zilnica in Spital
 15. Ordinul nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special
 16. Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a-5-f, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a-8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, din 19.07.2021 cu modificările și completările ulterioare;

Tematică registrator medical:

Bazele informaticii:

 • Arhitectura generală a unui calculator compatibil IBM,
 • Sistemul de operare Windows:
  • autentificare ca utilizator,
  • suprafaţa de lucru Windows,
  • gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control,
  • familia de butoane.
 • Windows Explorer:
  • lansare în execuţie,
  • meniurile programelor Windows Explorer şi My Computer,copiere, transferare, ştergere fişiere.
 • Microsoft Word:
  • lansarea şi închiderea aplicaţiei Word,
  • ecranul Word,
  • bara de meniuri,
  • bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,
  • crearea unui document nou,
  • deschiderea unui document existent,
  • salvarea şi imprimarea unui document,
  • introducerea textului,
  • modificarea textului.
 • Microsoft Excel:
  • crearea de tabele,
  • crearea şi utilizarea formulelor de calcul,
  • transferul de informaţie între aplicaţiile Excel şi Word.
 • Adobe Acrobat Reader:
  • deschiderea unui document de tip PDF,
  • căutare în documente de tip PDF.
 • Reţele de calculatoare:
  • definiţie.
 • Viruşi de calculatoare:
  • definiţie,
  • precauţii generale privind protecţia antivirus.

Persoanele asigurate – dovada calităţii de asigurat;

Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate;

Atribuţiile registratorului medical conform fişei postului;

Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor şi altor tipuri de expunere profesională.

Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare

 • curăţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curăţeniei,
 • dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice clasificarea dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii, factori care influenţează dezinfecţia, reguli generale şi de practică a dezinfecţiei, antisepticele, definiţie, dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau terminală)
 • clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 24.03.2023-30.03.2023 Depunerea dosarelor
 • 31.03.2023 Selecţia dosarelor
 • 31.03.2023  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 03.04.2023  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 03.04.2023  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 18.04.2023  ora 10,00 Proba scrisă
 • 18.04.2023  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 19.04.2023 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 19.04.2023  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 20.04.2023 ora 10,00 Interviu
 • 20.04.2023 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
 • 21.04.2023 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
 • 21.04.2023 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 21.04.2023 până la ora 15,00 Afişare rezultat final al concursului