Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1336/2022,concurs pentru ocuparea uinor posturi de execuție vacante (durată nedeterminată), după cum urmează:

Nr. crt.Denumirea postului contractualNr. posturiStructura în care figurează postulGrad/treaptă profesională/StudiiCondiții specifice postului
1Muncitor calificat2

activitatea de întreţinere-reparaţii:

1 post calificare lăcătuș

1 post – calificare tâmplar

I

-Școală profesională

-9 ani vechime în meserie

2Manipulant bunuri1Activitatea de întreținere – manipulant bunuri -Absolvent de școală generală

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, persoane de contact: Alina Natea, tel.0265212222/int.471.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare) : 08.05.2023. ora 15,00.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

            Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ MUNCITORI CALIFICAȚI

T E M A T IC A

 1. Ansamblări mecanice;
 2. Prelucrări prin aşchiere (noţiuni generale);
 3. S.D.V.-uri specifice pentru lăcătuşerie;
 4. Lucrări de lăcătuşerie mecanică pentru întreţinerea clădirilor;
 5. Mecanisme de tâmplărie din lemn, metal sau PVC;
 6. Noţiuni generale instalatii sanitare;
 7. Notiuni generale despre montarea, exploatarea si intretinerea instalatii, echipamente si utilaje;
 8. Noţiuni generale de protecţia muncii.

B I B L I O G R A F I E

 1. Lăcătuşerie generală – Autori: ing. Emil Arieşean, ing. Gh. Peptea;
 2. Tehnologia ansamblării şi montajului – Autori: ing. Gheorghe Ion;
 3. Instalatii sanitare, de incalzire si de gaz (Exploatare si intretinere)- Mihai Ilina, Constantin Luță Editura Tehnica Bucuresti 1974
 4. Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006);
 5. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr.307/2006).

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE MANIPULANT BUNURI

TEMATICA:

 1. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor;
 2. Asigurare logistica a transportului si manipularea in siguranta a bunurilor si marfurilor:
  • *recepţia cantitativa si calitativa primara de bunuri;
  • *incarcare, transport, descarcare si depozitare in siguranta a bunurilor si marfurilor;
 1. Norme igienico – sanitare pentru depozitarea bunurilor;
 2. Obligaţiile generale ale angajaţilor pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
 3. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor.
 4. Notiuni de baza din domeniul de calificare a meseriei de baza.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 319/2006, Actualizata 2018, securitatii si sanatatii in munca;
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 3. Legea nr. 307/2006 –protectie civila;

O.M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

24.04 – 08.05.2023 Depunerea dosarelor

09.05.2023 Selecţia dosarelor

09.05.2023  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

10.05.2023  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

10.05.2023  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

16.05.2023  ora 10,00 Proba scrisă

16.05.2023  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă

17.05.2023 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

17.05.2023  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

18.05.2023 ora 10,00 Interviu

18.05.2023 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

19.05.2023 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

19.05.2023 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

20.05.2023 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului .