This content has been archived. It may no longer be relevant

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant (durată determinată), după cum urmează:

 • 1 post MEDIC SPECIALIST - specialitatea medicală cardiologie în cadrul Secției cardiologie II adulți, , normă întreagă, perioadă determinată (cel mult doi ani)

Condiții generale de înscriere:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • Formularul de înscriere la concurs în care se menționează  postul pentru care dorește să  concureze;
 • Copie de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici;
 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit. d)  sau e)  respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa 3 la ordin;
 • Certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privie la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Chitanța de plată a taxei de concurs;
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s – a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • Curriculum vitae, model comun european;

La toate actele depuse în copie se prezintă și originalul pentru conformitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș, Str. Ghe. Marinescu nr.50, județul Mureș, la biroul.RUNOS,  în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării acestui anunț, iar concursul sau examenul se organizează în maxim 30 de zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare se pot obține de la biroul RUNOS al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș, persoana de contact ec. Camelia Boros. Tel.0265212111-int.471.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

 

Nr. crt

Etapă concurs

Data/perioada

Observații

1.

Data publicării

24.04.2023

 

2.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs

24.04.2023-28.04.2023

Luni – Vineri între orele 1400-1500

3.

Selecția dosarelor de concurs. Stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice

02.05.2023

 

 

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins)

03.05.2023

 

 

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere

04.05.2023

 

 

Afișarea rezultatelor contestațiilor  privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere

05.05.2023

 

4.

Desfășurarea probei scrise

09.05.2023 ora 1000

 

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

09.05.2023

 

 

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă

10.05.2023

 

 

Afișarea rezultatelor contestațiilor  privind proba scrisă

11.05.2023

 

5.

Desfășurarea probei clinice

12.05.2023 ora 1000

 

 

Afișarea rezultatelor la proba clinică

15.05.2023

 

 

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică

16.05.2023

 

 

Afișarea rezultatelor contestațiilor  privind proba clinică

16.05.2023

 

6.

Afișarea rezultatelor concursului

17.05.2023

 

Înscrierile se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 03.05.2023.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Rezultatele finale se afișează la sediul institutului precum și pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.    

Tematica și bibliografia este cea pentru  examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Menționăm  că probele concursului se vor desfășura la sediul unității din Tg.Mureș, str. Ghe. Marinescu nr.50.

Contestațiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a probei clinice.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a unității imediat după soluționarea contestațiilor, in maxim 24 ore de la depunerea acestora.

3 Thoughts to “Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacante (durată determinată) de medic în cadrul Institutului  de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș”

Comments are closed.