Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant (durată nedeterminată)

Nr. crt.Denumirea postului contractualNr. posturiStructura în care figurează postul (durata contractului)Grad/treaptă profesională/StudiiCondiții specifice postului
1.Analist programator1Serviciul evaluare statistică medicalăS*

– Diploma de licența in specialitate

–  domeniul studiilor – IT –    vechime  –  minim 6 ani si 6 luni vechime in activitatea de informatica

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7.30 – 8,30 și 14,00 – 15,00  persoane de contact:  Stănescu  Nicula Ingrid și Alina Natea, tel.0265212222/int.471

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 10.05.2023, ora 15:00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

            Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 26.04.2023-10.05.2023 Depunerea dosarelor
 • 11.05.2023 Selecţia dosarelor
 • 11.05.2023  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 12.05.2023  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 12.05.2023  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 17.05.2023  ora 10,00 Proba scrisă
 • 17.05.2023  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 18.05.2023 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 18.05.2023  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 26.05.2023 ora 10,00 Interviu
 • 26.05.2023 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
 • 29.05.2023 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
 • 29.05.2023 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 30.05.2023 până la ora 15,00 Afişare rezultat final al concursului

Tematică

PC – utilizare, depanare, întreținere

 1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte, depanare:
 2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații;
 3. Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
 4. Cunoștințe de operare MS Office;

Rețele de calculatoare

 1. Rețele de comunicații LAN , WAN, Internet, intranet; topologii, medii de transmisie;
 2. Arhitecturi și protocoale de rețea – Microsoft, Netware, TCP/IP
 3. Cunoștințe generale despre echipamente de rețea (configurare switch.uri, acces point-uri, routere);
 4. Configurare și administrare rețele LAN;
 5. Cunoștinte generale de Active Directory;
 6. Administrare rețele date;
 7. Securitatea rețelelor de date;

Sisteme de operare

 1. Instalare și configurare sisteme de operare Windows 2000/XP/Vista 7/8;
 2. Instalare și configurare sisteme de operare Linux;
 3. Instalare și configurare sisteme de operare server WindowsScrvcr 2003/2008/2012;
 4. Instalare și configurare aplicații integrate și protocoale incluse în sistemele de operare (mail. World Wide Web, transfer de fișiere, DNS, telnet etc);
 5. Arhitectură client-server; servere și programe client pentru serviciile Internet;

Baze de date

 1. Cunoștințe generale despre lucrul cu baze de date;
 2. Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server MySQL;
 3. Cunoștințe generale privind analiza, proiectarea și inplementarea aplicațiilor de baze de date folosind limbajul de programare PHP;
 4. Cunoștiințe generale privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access;

Bibliografie

PC – utilizare, depanare, întreținere

 1. PC – Depanare și modemizare, ediția a IV-a, Autor: Scott Mueller, Editura Teora.
 2. Organizarea și proiectarea calculatoarelor. Interfala hardware/software, Autor: David Patterson, Editura ALL.
 3. Structura hardware a calculatorului personal și comunicația cu echipamentele periferice, Autor: Nica Bizon, Editura Matrixrom.
 4. Noțiuni de asamblare și testare a echipamentelor de calcul și birotică, AutoriȘ M. Comănescu, A.Comănescu, Editura Matrixrom;

Retele de calculatoare

 1. Rețele locale de calculatoare – proiecte și administrare, Autori: Adrian Munteanu. Valerica Greavu Șerban, Editura Teora;
 2. Bazele rețelelor de calculatoare, Editura Teora;
 3. Andrew Tanenbaum, Rețele de calculatoare, editia a IV.a, Editura Byblos;
 4. Rețele de calculatoare depanare și modernizare, Autori: Scott Mueller, Terry William Oglelree, Mark Edward Soper, Editura Paperback;
 5. Rețele de calculatoare – Răzvan Diaconescu, Andrei Cioba, Bogdan Doinea, Editura Printech;
 6. Sisteme de operare
 7. Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeș, Editura Actemitas;
 8. Windows Server 2003 pentru administratori, Autori: Nelson Ruest, Danielle Ruest, Editura ALL;
 9. Windows Server 2008, Autori: Ed Tittel, Justin Korelc, Editură frŹicrOSonPress;
 10. Installing and Configuring Windows Server 2012-Training guide. Autor: Mitch Tulloch, Editura Microsoft Press;
 11. Rețele Windows, Servere și clienți. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Șerban, Gabriel Cristescu, Editura Polirom;
 12. Colecția Microsoft Office, Editura Teora;

Baze de date

 1. Baze de date și limbaje de programare, Autor: Ioan-Emilian Ceuca, Editura Actemitas;
 2. Baze de date. Proiectare, implementare, gestionare, Autori: Connolly T., Begg C, Strachan A., Editura Teora;
 3. Dezvoltarea splicațiilor Web ci PHP și MySQL, Autori: Welling L., ThomsonL., Editura Teora;