Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui număr total de 17 posturi de execuție vacante

Nr. crt.Denumirea postului contractualNr. posturiStructura în care figurează postul (durata contractului)Grad/treaptă profesională/StudiiCondiții specifice postului
1.Asistent medical1

Secția ATI

S*

– Diplomă de studii sanitare superioare;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

2.Asistent medical1Laborator explorări funcționale invazive I – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologiePL**

– Diplomă de studii sanitare postliceale;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

3.Asistent medical1Secția clinică chirurgie cardiovasculară adulți și copiiprincipal PL**

– Diplomă de studii sanitare postliceale;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

4.Asistent medical2Secția clinică cardiologie III copiidebutant S*

– Diplomă de studii sanitare superioare;

-Liceu și diploma de bacalaureat;

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;

-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

5.Infirmieră debutantă8

– 2 posturi la Secția cardiologie II adulți

-2 posturi la Secția clinică cardiologie III copii – Terapie acută

– 2 posturi la Laborator explorări funcționale invazive I – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie (cu delegare de la Secția cardiologie II adulți)   

– 1 post la Secția ATI

-1 post la Secția ATI – compartiment ATI copii

-Liceu /școală profesională/învățământ obligatoriu de 10 ani

– Diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului/ diploma de absolvire a scolii profesionale sau a învățământului obligatoriu de 10 ani

6.Infirmieră2

-1 post Secția clinică cardiologie I adulți – Terapie acută

-1 post la Bloc operator adulți

-Liceu /școală profesională/învățământ obligatoriu de 10 ani

– Diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului/ diploma de absolvire a scolii profesionale sau a învățământului obligatoriu de 10 ani

-Curs de infirmieră

-6 luni vechime în specialitate

7.Îngrijitoare1Secția clinică cardiologie III copii -Diplomă  de absolvire a școlii generale
8.Brancardier1Secția clinică cardiologie III copii – Terapie acută -Diplomă  de absolvire a școlii generale

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 26.04.2023-10.05.2023 Depunerea dosarelor
 • 11.05.2023 Selecţia dosarelor
 • 11.05.2023  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 12.05.2023  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 12.05.2023  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 17.05.2023  ora 10,00 Proba scrisă
 • 17.05.2023  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 18.05.2023 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 18.05.2023  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 25.05.2023 ora 10,00 Interviu
 • 25.05.2023 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
 • 26.05.2023 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
 • 26.05.2023 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 29.05.2023 până la ora 15,00 Afişare rezultat final al concursului 

Bibliografie- asistent medical debutant PL/asistent medical PL/asistent medical debutant S/asistent medical principal S:

 1. Fișa postului;
 2. Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Lucreția Titircă ( anul 2002 )
 3. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali, autor Lucreția Titircă ( anul 2001 )
 4. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
 5. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pemtru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 6. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

Tematică – asistent medical  S/asistent medical P/asistent medical principal:

 • Atribuțiile asistentului medical.
 • .Urgențele aparatului respirator:
  •  insuficiența respiratorie acută
  • criza de astm bronșic
  • starea de rău asmatic
  • hemoptizia
 • Urgențele aparatului cardiovascular:
  • edemul pulmonar
  • infarctul miocardic acut
  • embolia pulmonară
  • resuscitarea cardio-respiratorie
 • Urgențele renale:
  • colica renală
  • retenția acută de urină
 • Șocul
  • șocul traumatic
  • șocul cardio-gen
  • șocul anafilactic
 • Urgențele abdominale:
  • colica biliară
  • ocluzia intestinală
 • Hemoragia digestive superioară
 • Puncții arteriale și venoase
 • Recoltarea produselor biologice și patologice
 • Administrarea medicamentelor
 • Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare,inclusiv – Anexa 4 – Precauțiuni Universale.
 • Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Bibliografie  infirmieră:

 1. Fisa postului de infirmieră;
 2. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare
  • Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
  • Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
 3. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 4. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia în unităţile sanitare publice și private,  procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc.                             

Tematică infirmieră;

 1. Atribuţiile infirmierei
 2. Conceptul de precautiuni universale și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională . Definiția infecției asociate asistenței medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
 3. Norme tehnice privind curăţenia și dezinfecţia în unități sanitare.
  • Curățarea ( definitie, metode generale de efectuarea curățeniei, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilele folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
  • Dezinfecţia (definiție, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfecției, antisepticelor, spălarea mâinilor și dezinfecţia pielii, factori care influentează dezinfecţia, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizarea și păstrare a antisepticelor, dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat, dezinfecția curentă și/sau terminală.
 4. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi :
  • Pregătirea patului și accesoriile lui
  • Schimbarea lenjeriei de pat
  • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizabili
  • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
  • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
  • Observarea pozitiei bolnavului ; Schimbarea poziției bolnavului
  • Mobilizarea bolnavului
  • Captarea dejectiilor fiziologice și patologice ale bolnavilor
  • Efectuarea transportului bolnavului
  • Alimentația bolnavului
  • Prevenirea escarelor de decubit.
 5. Norme privind colectarea și gestionarea deşeurilor.

Bibliografie  îngrijitoare:

 1. Fisa postului de îngrijitoare
 2. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale; Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.
 3. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 4. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia in unitatile sanitare publice si private, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc.      

Tematică îngrijitoare;

 1. Atributiile îngrijitoarei
 2. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protectie adecvat; spalarea mainilor; prevenirea accidentelor si altor tipuri de expunere proesionala . Definitia infectieie nosocomiale. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.
 3. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.
  • Curatarea ( definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli pentru depozitarea produselor si ustenilele folisite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere ).
  • Dezinfectia (definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfectiei, antiseptcel, spalarea mainilor si dezinfetia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizarea si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica a mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat, dezinfectia curenta si/sau terminala.
 4. Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor.

 Bibliografie  brancardier:

 1. Fisa postului de brancardier;
 2. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare
  1. Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
  2. Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.
 3. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 4. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia în unităţile sanitare publice și private, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc.                             

Tematica brancardier:

 1. Atribuţiile brancardierului.
 2. Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor şi altor tipuri de expunere profesională. Definiţia infecţiei nosocomiale. Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar. Protocol de asigurare a îngrijirii de urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse biologice.
 3. Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare.
  • Curăţenia (definiţie, metode generale de efectuare a curăţeniei, reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie, reguli pentru depozitarea produselor şi ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei şi reguli de întreţinere).
  • Dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice – clasificarea dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii, factori care influenţează dezinfecţia, reguli generale şi de practică a dezinfecţiei, antisepticele, definiţie şi criterii de utilizare şi păstrare a antisepticelor, dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau terminală).
 1. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi:
  • Patul bolnavului,
  • Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului,
  • Efectuarea transportului bolnavului în spital,
 1. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;