Totul pentru inima ta

Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Pe o perioadă de 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023), partenerii din proiect vor derula atât activități de promovare și susținere a stilului de viață sănătos, cât și de prevenire și tratare a afecțiunilor cardiologice în rândul populației din cele 8 regiuni de dezvoltare

Obiectivul proiectului este : promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate screeningul pentru identificare pacientilor cu risc cardiovascular, pentru 165.001 persoane, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile, precum si prin organizarea de programe de formare pentru 900 de persoane in vederea asigurarii unui nivel de competente imbunatatit al profesionistilor implicati in screeningul pentru identificarea pacientilor cu risc cardiovascular

OS 1. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel national in vederea identificarii persoanelor cu risc cardiovascular, prin elaborarea unei metodologii unice, aplicabile la nivel national, de screening al populatiei prin metode medicale, avand ca rol principal depistarea bolii inca din stadiile incipiente ale instalarii.

OS.2 Imbunatatirea nivelului de cunostinte teoretice si practice prin activitati de sprijinire a cresterii capacitatii tehnice a personalului implicat in screeningul pentru identificarea pacientilor cu risc cardiovascular, prin intermediul furnizarii de programme de formare specifica pentru 900 de persoane (personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular) sub forma de cursuri de educatie medicala continua, teoretice si practice, acreditate, asigurarea unui nivel inalt de calitate al formarii prin elaborarea unui curriculum de formare acreditat pe baza metodologiei realizate la nivel national si consolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii in domeniul screeningului cardiovascular.

OS.3. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de screening in vederea identificarii persoanelor cu risc cardiovascular pentru 165.001 persoane identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile si optimizarea diagnosticarii si tratamentului pentru 4000 de persoane identificate direct sau prin referire pasiva, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca accesul la servicii medicale specializate si tratament, inclusiv peer-topeer suport, consiliere psihologica, asistenta sociala, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului.

OS 4. Constientizarea si promovarea necesitatii derularii programului de screening pentru identificarea persoanelor cu risc cardiovascular prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specific, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.

OS.5 Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala in cadrul sesiunilor de formare, diseminarea catre cel putin 900 de profesionisti din sectorul medical a notiunilor si principiilor aferente nediscriminarii si egalitatii de sanse ca parte a programelor de formare, concretizate in capitole distincte si exemple de bune practici, precum si prin realizarea unui program de screening la nivel national, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 165.001 persoane,respective facilitarea accesului la servicii de specialitate si tratament pentru 4000 de persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si utilizarea TIC in realizarea interventiilor.

Dintre rezultatele previzionate ale proiectului: 165.001 persoane beneficiare de screening pentru riscul cardiovascular; deschiderea a 8 centre regionale de screening cardiovascular; 165.001 persoane mobilizate la medicul de familie; 4000 de persoane care beneficiază de măsuri de acompaniere la screening cardiovascular; 4000 persoane cu trimitere la specialist; elaborarea metodologiei de screening cardiovascular pentru identificarea pacienților care prezintă factori de risc crescut; elaborarea unui protocol pentru serviciile de sprijin acordat grupului țintă; elaborarea de rapoarte de situație extrase din Registrul național al pacienților cu risc cardiovascular; elaborarea unui curriculum de formare acreditat la nivel național; campanie de informare și conștientizare derulată la nivel național, regional/local.

Valoarea totală a proiectului este de 96.544.958,23 lei din care finanțarea UE este de 81.335.377,53 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 88.528.451,63 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Activități

ACTIVITATEA A1 - ELABORAREA METODOLOGIEI PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE SCREENING PENTRU IDENTIFICAREA PACIENTILOR CU FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR

A1.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementarii programului national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular (ex. utilizarea modelului de calcul Score al Societatii Europene de Cardiologie, in conformitate cu Recomandarile Ghidului European de Preventie a Bolilor Cardiovasculare)

Descriere: Aceasta activitate presupune organizarea unui cadru de lucru pentru elaborarea documentelor strategice. Se vor organiza grupuri de lucru, intalniri pentru dezvoltarea de materiale si pentru obtinerea consensului pentru:

 • metodologia de screening fundamentata

 • strategia de screening a populatiei în vederea aplicarii optime a masurilor de preventie cardiovasculara

 • fisa de evaluare individuala a persoanelor

 • protocolul pentru serviciile de sprijin/suport

 • formular informativ statistic adaptat circuitului/ parcursului persoanei testate

 • format (template) de raport anual)

Rezultate previzionate:

R1 A1.1-metodologie screening fundamentata pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

R4 A1.1 –protocol pentru serviciile de sprijin/suport R5 A1.1 –formular informativ statistic adaptat circuitului/ parcursului persoanei testate

R2 A1.1-strategie de screening a populatiei în vederea aplicarii optime a masurilor de preventie cardiovasculara

R3 A1.1 –fisa de evaluare individuala a persoanelor

R6 A1.1 –model orientativ de raport annual

A1.2. Activitati de informatizare a bazelor de date ale screeningului, integrate cu sistemele informatice ale programului national (ex. registrele nationale), cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor in scopul identificarii CNP al persoanelor testate in programul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Descriere: Aceasta activitate presupune stabilirea criteriilor si specificatiilor tehnice necesare pentru realizarea Registrului de evidenta a persoanelor identificate cu risc cardiovascular, organizarea de grupuri de lucru pentru elaborarea arhitecturii acestui registru. De asemenea, se va interveni cu feedback la dezvoltarea aplicatiei, testarea, elaborarea modificarilor ulterioare pentru dezvoltarea aplicatiei.

Rezultate previzionate:

R8 A1.2 –modele de rapoarte de situatie extrase din Registrul national al pacientilor cu risc cardiovascular

R7 A1.2 –Registrul national al pacientilor cu risc cardiovascular

R9 A1.2 –Modele de situatii centralizatoare cu persoanele care au beneficiat de servicii medicale

A1.3. Monitorizarea la nivel national si controlul implementarii programului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

 

Descriere: Activitatea presupune elaborarea metodologiei de monitorizare si evaluare interna a proiectului care sa asigure analiza si controlul realizarii obiectivelor si rezultatelor in limitele de timp asumate. Pentru elaborarea acestei metodologii, se vor realiza urmatoarele actiuni:

 • Organizarea de grupuri de lucru cu expertii implicati pentru elaborarea metodologiei de monitorizare la nivel national si a instrumentelor necesare si pentru controlul implementarii;

 • Realizarea si diseminarea metodologiei de monitorizare si a instrumentelor necesare la nivel national si pentru controlul implementarii;

 • Derularea activitatii de monitorizare a implementarii programului de screening;

 • Elaborarea rapoartelor trimestriale/periodice de monitorizare.

Rezultate previzionate:

R10 A1.3 –metodologie de monitorizare a programului de screening

R12 A1.3 – maxim15 rapoarte de monitorizare a programului de screening

R11 A1.3 –instrumente de monitorizare a programului de screening

A1.4. Analizarea la nivel national a datelor obtinute in urma screeningului prin metode statistice specifice si elaborarea de rapoarte, studii, informari

Descriere: Activitatea presupune realizarea unui raport trimestrial in care vor fi evidentiate rezultatele screeningului national la nivelul fiecareia dintre cele 8 regiuni de dezvoltare vizate.

Pentru implementarea activitatii, se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

 • Organizarea grup/grupurilor de lucru pentru elaborarea structurii aferente analizelor la nivel national;

 • Elaborarea structurii aferente analizelor la nivel national;

 • Derularea activitatii de elaborare de analize la nivel national a datelor obtinute;

 • Elaborarea ghidului national de bune practici pentru implementarea programului national de screening cardiovascular

Rezultate previzionate:

R14 A1.4 – instrumente de analiza si statistica a datelor

R13 A1.4 – 4 rapoarte anuale

ACTIVITATEA A2 - FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE/ INSTRUIRE PROFESIONALA SPECIFICA PENTRU 900 DE SPECIALISTI IMPLICATI IN DERULAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE SCREENING PENTRU IDENTIFICAREA PACIENTILOR CU FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR

A2.1 Elaborarea unui curriculum de formare pe baza metodologiei realizate si acreditarea acestuia conform normelor in vigoare

Descriere: In cadrul acestei activitati va fi realizat un program de formare care va fi acreditat la nivel national. Vor fi intreprinse urmatoarele actiuni :

 • Elaborare curricula pentru sesiuni de formare clasice;
 • Adaptare curricula pentru sesiuni de formare clasice pentru modul e-learning si pentru webcasting;
 • Acreditarea si creditarea cursurilor de formare.

Rezultate previzionate:

R15 A2.1 – un curriculum de formare acreditat la nivel national

 

A2.2 Derularea programului/ programelor de formare/ instruire pentru 900 de medici de familie implicati in derularea programului national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Descriere: In cadrul acestei activitati se va derula un program de formare profesionala specifica, cu elemente care sa faciliteze lucrul in echipa, avand si componente de comunicare medic- pacient, cuprinzand atat ore de teorie, cat si ore de practica, cu atat mai mult cu cat domeniul presupune o abordare integrata. Cursul de formare se va derula în condițiile acreditarii la nivel national si acreditarii individuale a fiecarei sesiuni. Tematicile de curs vor fi actualizate permanent pentru a corespunde ultimelor descoperiri in domeniu.

Rezultate previzionate:

R16 A2.2 – 900 medici de familie implicati in derularea programului national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular care beneficiaza de formare

R17 A2.2 – minim 810 medici de familie certificati ca urmare a formarii profesionale

ACTIVITATEA 3 - Furnizarea de servicii medicale pentru 165.001 persoane prin programul national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

A3.1 Achizitionarea echipamentului necesar derularii activitatilor/ subactivitatilorde screening a 165.001 persoane pentru identificarea a pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Descriere: In cadrul acestei activitati se vor derula urmatoarele actiuni:

 • Fundamentarea nevoilor reale de echipamente de derulare a screeningului
 • Elaborarea specificatiilor tehnice si a documentatiei aferente achizitiei de echipamente

Derularea achizitiei de 900 de pachete de echipamente de screening destinate medicilor de familie, care contin cantar cu taliometru, tensiometru.

Rezultate previzionate:

R18 A3.1 – achizitii efectuate conform bugetului

 

A3.2 Activitati de identificare/ mobilizare si de acordare de sprijin pentru 165.001 persoane grupul tinta, format din persoane care vor beneficia de programul national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular, precum si acompanierea a 4000 de persoane cu trimitere la specialist.

Descriere: Aceasta activitate va avea doua componente:

 • Activitati de identificare/mobilizare a GT si de facilitare (suport) a minim 165,001 de persoane la programul national de screening CV;
 • Activitati de sprijin, mobilizare si acompaniere in vederea facilitarii accesului pentru persoanele cu risc CV inalt la servicii medicale de specialitate din centrele de screening/alte servicii de specialitate.

Rezultate previzionate:

R19 A3.2 – 165.001 persoane mobilizate la medicul de familie

R20 A3.2 – 4.000 de persoane care beneficiaza de masuri de acompaniere la screening

 

A3.3 Derularea screeningului pentru un numar de 165.001 persoane din grupul tinta in vederea identificarii persoanelor cu risc cardiovascular.

Descriere: In cadrul acestei activitati vor fi derulate urmatoarele actiuni:

 • identificarea persoanelor cu factori de risc cardiovascular
 • introducerea datelor de identificare, precum si a datelor rezultate din evaluarea persoanelor eligibile in baza de date comuna, disponibila on-line
 • anamneza, colectarea antecedentelor heredocolaterale si patologice (considerate semnificative)
 • examinarea clinica a persoanelor eligibile
 • identificarea si investigarea riscului si a cumulului de factori de risc
 • aplicarea masurilor de schimbare a stilului de viata, individualizat, in functie de marimea riscului stabilit
 • centralizarea si raportarea lunara a datelor inregistrate

Rezultate previzionate:

R22 A3.3 – 4000 persoane cu trimitere la specialist

R21 A3.3 – 165.001 persoane screenate

 

A3.4 Efectuarea a 165.001 de investigatii necesare identificarii riscului cardiovascular

Descriere: Aceasta activitate presupune urmatoarele actiuni:

 • Achizitionarea de servicii de analize medicale pentru 165.001 persoane, incluzand transport, eGFR si transmiterea rezultatelor.
 • Realizarea programarilor si analizelor medicale: profilul lipidic complet, glicemia a jeun, creatinina serica, hemoglobina glicata.
 • Primirea si centralizarea rezultatelor analizelor.

Rezultate previzionate:

R23 A3.4- 165.001 pachete analize efectuate pentru identificarea riscului cardiovascular

 

A3.5 Evaluarea factorilor de risc psiho-sociali (pe baza de chestionar) la pacientii cu risc cardiovascular inalt (aproximativ 5% din numarul total de persoane screenate), in vederea identificarii posibilelor bariere pentru schimbarea stilului de viata si pentru aderenta la tratament.

Descriere: In cadrul acestei activitati, vor fi intreprinse urmatoarele actiuni:

 • Dezvoltarea chestionarului si pretestarea acestuia, in vederea stabilirii adresabilitatii acestuia
 • Aplicarea chestionarului
 • Introducerea datelor din chestionare si analiza acestora
 • Elaborarea unui raport trimestrial de evaluare a factorilor de risc psiho-sociali

Rezultate previzionate:

R24 A3.5 – model orientativ de chestionar de evaluare a factorilor de risc psiho-sociali R25 A3.5 – raport trimestrial de evaluare

 

A3.6 Activitati suport pentru derularea programelor de screening la nivel national in vederea identificarii pacientilor cu factori de risc cardiovascular (ex. asigurare costuri aferente deplasarii in comunitati pentru personalul implicat in derularea screeningului, etc.)

Descriere: In cadrul acestei activitati, vor fi intreprinse urmatoarele actiuni:

 • Dezvoltarea metodologiei de acordare a serviciilor de suport pentru pacienti, cu focus pe pacientii cu risc CV crescut (inclusiv referirea catre servicii specializate)
 • Derularea de vizite in teritoriu pentru personalul implicat in derularea screeningului

Rezultate previzionate:

R26 A3.6 – Vizite si deplasari in teritoriu pentru personalul implicat in derularea screeningului

ACTIVITATEA A4: - ACTIVITATI DE INFORMARE, EDUCARE, CONSTIENTIZARE A 165.001 PERSOANE CARE FAC PARTE DIN GRUPUL TINTA SERVICIILOR AL DE SCREENING PENTRU IDENTIFICAREA PACIENTILOR CU FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR

A4.1 Activitati de informare, educare, constientizare a 165.001 persoane care fac parte din grupul tinta serviciilor al de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

Descriere: Aceasta activitate presupune dezvoltarea unui plan de comunicare care urmareste sa asigure accesul general la informatiile, datele, procesele generate prin implementarea proiectului Screening boli cardiovasculare pentru publicul tinta, sa furnizeze sprijinului necesar pentru implementarea obiectivelor proiectului Screening boli cardiovasculare si sa creasca gradului de constientizare pentru grupul tinta, dar si ale publicului larg cu privire la activitatile, obiectivele si realizarile proiectului Screening boli cardiovasculare. Strategia si mixul de comunicare se va stabili in urma derularii unui studiu de piata. Procesul de comunicare va avea o sectiune dedicata medicilor de familie. Comunicarea dedicata populatiei la risc va utiliza diferite canale de comunicare.

Rezultate previzionate:

R27 A4.1 – o strategie de comunicare la nivel national pentru stakeholderii implicati in proiect

R28 A4.1 – o campanie de comunicare la nivel national, regional/local

ACTIVITATEA 5 - SPRIJIN PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE SCREENING PENTRU IDENTIFICAREA PACIENTILOR CU FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR PRIN SUSTINEREA INFIINTARII SI FUNCTIONARII A 8 CENTRE DE SCREENING LA NIVEL REGIONAL

A5.1 Sprijin pentru furnizarea de servicii de screening pentru identificarea pacientilor cu factoride risc cardiovascular prin sustinerea infiintarii si functionarii a 8 centre de screening la nivel regional.

Descriere: In cadrul acestei activitati, vor fi infiintate 8 centre regionale de screening in cadrul unor spitale care vor fi identificate in cadrul metodologiei de screening. Centrele regionale de screening vor deservi toate judetele tarii si vor completa nevoia de servicii specializate de cardiologie, precum si efectuarea screeningului populational in domeniul cardiovascular. Activitatea presupune elaborarea unui ghid de screening si dotarea moderna necesara.

Rezultate previzionate:

R29 A5.1- 8 centre regionale de screening functionale

ACTIVITATEA 6 - MANAGEMENTUL GENERAL AL PROIECTULUI

A6.1 Managementul general al proiectului – organizare, stabilire, derulare de proceduri si activitati pentru implementarea proiectului conform cererii de finantare, cu participarea solicitantului, organizarea echipei de proiect, intalniri de management si asigurarea legaturii cu autoritatea de management.

Descriere: Aceasta activitate se refera la monitorizarea si evaluarea evolutiei implementarii proiectului – raportare tehnica si financiara, intocmirea cererilor de rambursare, cererilor de plata, evaluare rapoarte de activitate, expertiza contabila, audit, feedback beneficiari, arhivare documente.

Rezultate previzionate:

R31 A6.1– 15 cereri de rambursare

R32 A6.1– 15 rapoarte tehnice

R30 A6.1 – un proiect operational

ACTIVITATEA A7 - CHELTUIELI CARE NU POT FI ASOCIATE UNEI ALTE ACTIVITATI

A7.1 Cheltuieli care nu pot fi asociate unei alte activitati

Descriere: Aceasta activitate se refera la asigurarea masurilor de informare si publicitate obligatorii conform POCU 2014-2020 . Presupune actiuni precum :

 • Elaborarea si monitorizarea paginii web a proiectului
 • Organizarea a trei conferinte
 • Crearea si monitorizarea unui cont de Facebook al proiectului

Activitati de comunicare si promovare a activitatilor proiectului in spatiul virtual

Rezultate previzionate:

R35 A7.1 – 3 conferinte

R33 A7.1 – o pagina web a proiectului actualizata permanent

R38 A7.1 – articole lunare in spatiul virtual

R37 A7.1 – achizitii realizate

R34 A7.1 – 15 roll up bannere

R36 A7.1 – un cont de facebook

Parteneri