PUBLICAȚIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE CARDIOLOGIE II ADULȚI ȘI ȘEF LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE I INVAZIVE – CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ, CATETERISM CARDIAC ȘI ELECTROFIZIOLOGIE

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de şef  Secție cardiologie II adulți și șef Laborator explorări funcționale I invazive – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie – adulți și copii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1406/2006, cu modificările ulterioare, raportate la prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de înscriere la concurs:

 • la concursul pentru ocuparea funcţiilorde şef de Secție cardiologie II adulți și șef Laborator explorări funcționale I invasive – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie – adulți și copii se pot prezenta medici primari cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea cardiologie, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist);
 • persoanele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1406/2006, nu pot participa la concurs.
 • persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România nu pot participa la concurs. În situaţia în care aceste persoanele contestă conform legii sancţiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicţia de a participa la concurs produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară publică:

 • conform prevederilor legale în materie, contractul de administrare se încheie pentru o perioadă de patru ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
 • șeful de laborator are atribuțiile specificate în contractual de administrare

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
 2. copia xerox a diplomei de studii;
 3. adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la prezentele norme;
 5. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 6. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
 9. copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a laboratorului de analize medicale;
 12. chitanţa de plată a taxei de concurs. 

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii angajatoare – Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50, Birou financiar-contabilitate (et. I, ca. 4102).

La depunerea dosarelor de înscriere la concurs sau la examen se verifică obligatoriu originalele actelor depuse în copie şi de a semna pentru conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar. 

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi  Transplant Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia publicației de concurs (data limită pentru depunerea dosarelor este 17.11.2023), iar concursul se organizează  în minimum 30 (maxim 90) de zile de la publicarea în Viaţa Medicală”- 26.01.2024.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Calendarul de concurs: 

 • 26.01.2024 – Publicarea anunțului de concurs;
 • 26.01.2024 – 09.02.2024 – Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs;
 • 12.02.2024 –  Rezultatul analizării dosarelor;
 • 12.02.2024 – 16.02.2024 – ora 14.00 – Completare dosare cu documente lipsă;
 • 19.02.2024  – ora 15,00 – Afișare rezultate finale analiză dosare;
 • 20.02.2024 – ora 15,00 – Depunere contestații privind dosarele respinse. Contestațiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la Secretariatul IUBCvT Tg.Mureș;
 • 21.02.2024 – Afișare rezultate contestații dosare respinse;
 • 18.03.2024, ora 10,00 – INTERVIUL – susținerea proiectului de management;
 • 19.03.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate interviu;
 • 20.03.2024, ora 10,00 – Depunere contestații cu privire la rezultatele interviului;
 • 21.03.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate finale interviu (după soluționarea eventualelor contestații);
 • 22.03.2024, ora 10,00 – PROBA SCRISĂ;
 • 25.03.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate proba scrisă;
 • 26.03.2024, ora 10,00 – Depunere contestații pentru proba scrisă;
 • 27.03.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate finale pentru proba scrisă;
 • 28.03.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate finale pentru proba scrisă (după soluționarea eventualelor contestații);
 • 29.03.2024, ora 10,00 – PROBA PRACTICĂ;
 • 01.04.2024, ora 10,00 – Afișare rezultate proba practică;
 • 02.04.2024, ora 10,00 – Depunere contestații cu privire la proba practică;
 • 03.04.2024, ora 10,00 –  Afișare rezultate finale pentru proba practică (după soluționarea eventualelor contestații);
 • 04.04.2023, ora 10,00 – Afișare rezultate finale ale concursului.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiilor de șef de Secție cardiologie II adulți și șef Laborator explorări funcționale I invasive – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie – adulți și copii

Legea 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.

 • Titlul VII – Spitale;
  • Cap.I – Dispoziții generale;
  • Cap.II – Organizarea și funcţionarea spitalelor;
  • Cap.III – Conducerea spitalelor;
  • Cap.IV – Finanţțarea spitalelor;
  • Cap.V – Dispoziții tranzitorii și finale;
 • Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic
  • Cap. I – Exercitarea profesiei de medic;
   • Sectiunea 1 – Dispoziţii Generale;
   • Sectiunea 2 – Nedemnităţi si Incompatibilităţi
   • Secţiunea 3 – Autorizarea exercitării profesiei de medic;
  • Cap. II Sectiunea 6 – Răspunderea disciplinara;

Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicală spitaliceasca, precum şi pentru modificarea şi completarea OMS nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

Ordin nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor

Lege nr. 346/2002 din 5 iunie 2002 *** Republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Teme cadru pentru proiectul de management

 • Evaluarea și îmbunătățirea funcţionării performanțelor secției/laboratorului din cadrul unității;
 • Evaluarea și îmbunătățirea performanței serviciilor medicale furnizate de secție/laborator;
 • Managementul Calității – element prioritar de creştere a performantei secției/laboratorului si institutului;
 • Managementul riscurilor în cadrul secției/laboratorului;
 • Îmbunătățirea managementului resurselor umane în secție

Candidaţii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect/lucrare de specialitate care vizeaza secția/laboratorul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman).

Structura proiectului de management

 • Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 • Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 • Identificarea problemelor critice
 • Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 • Dezvoltarea prioritară a proiectului de management pentru problema prioritară identificată/ problemele prioritare identificate
  • Scop
  • Obiective
  • Activităţi
   • definire
   • încadrare în timp – grafic Gantt
   • resurse necesare – umane, materiale, financiare
   • responsabilităţi
  • Rezultate aşteptate
  • Indicatori – evaluare, monitorizare
  • Cunoaşterea legislaţiei relevante

Proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de e medic specialist – specialitatea cardiologie, de pe site-ul Ministerului Sănătății.