concurs pentru ocuparea unui număr total de 10 posturi de execuție vacante

Denumirea postului /secție /grad, treaptă profesională, studii

Asistent medical generalist debutant S*, SSD**, PL*** – 9 posturi:

 • 1 post la Secția clinică ATI
 • 2 posturi la Secția clinică ATI – compartiment ATI copii
 • 2 posturi la Bloc operator ADULȚI
 • 4 posturi la Bloc operator copii și transplant de cord

Asistent medical generalist S*, SSD**, PL*** – 1 post:

 • 1 post la Ambulatoriul integrat copii

*S – studii superioare
**SSD – superioare de scurtă durată
***PL- Școala Postliceală

Condiții specifice: 

Pentru asistent medical generalist debutant:

 • Diplomă de studii sanitare superioare, superioare de scurtă durată, postliceale;
 • Liceu și diploma de bacalaureat;
 • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;
 • Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Pentru asistent medical generalist:

 • Diplomă de studii sanitare superioare, superioare de scurtă durată, postliceale;
 • Liceu și diploma de bacalaureat;
 • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;
 • Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
 • 6 luni vechime în specialitate

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate și copia certificatului de naștere;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 8:30 și 14:00 – 15:00  persoana de contact:  Stănescu  Nicula Ingrid, tel.0265212222/int.471.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):06.06.2024, ora 15:00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 24.05.2024 – 06.06.2024 Depunerea dosarelor
 • 07.06.2024 Selecţia dosarelor
 • 07.06.2024  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 10.06.2024  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 10.06.2024  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 13.06.2024  ora 10,00 Proba practică
 • 14.06.2024  ora 10,00 Proba practică
 • 17.06.2024 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba practică
 • 17.06.2024  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba practică
 • 18.06.2024 de la ora 10,00 Interviu
 • 18.06.2024 ora 15,00 Afişare rezultate  interviu
 • 19.06.2024 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la interviu
 • 19.06.2024 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor interviu
 • 20.06.2024 până la ora 10,00 Afişare rezultat final al concursului
 • 20.06.2024 ora 12,00  Alegerea posturilor în funcție de media finală

Bibliografie si Tematica

Asistent medical debutant S, SSD, PL

Bibliografie
 1. Fișa postului;
 2. Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Lucreția Titircă ( anul 2002 )
 3. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali, autor Lucreția Titircă ( anul 2001 )
 4. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale;
 5. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pemtru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 6. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in
 7. functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.
Tematică
 1. Atribuțiile asistentului medical.
 2. Urgențele aparatului respirator:
  • insuficiența respiratorie acută
  • criza de astm bronșic
  • starea de rău asmatic
  • hemoptizia
 3. Urgențele aparatului cardiovascular:
  • edemul pulmonar
  • infarctul miocardic acut
  • embolia pulmonară
  • resuscitarea cardio-respiratorie
 4. Urgențele renale:
  • colica renală
  • retenția acută de urină
 5. Șocul
  • șocul traumatic
  • șocul cardiogen
  • șocul anafilactic
 6. Urgențele abdominale:
  • colica biliară
  • ocluzia intestinală
 7. Hemoragia digestive superioară
 8. Puncții arteriale și venoase
 9. Recoltarea produselor biologice și patologice
 10. Administrarea medicamentelor
 11. Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare,inclusiv – Anexa 4 – Precauțiuni Universale.
 12. Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 13. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale; Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.
 14. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .
 15. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia in unitatile sanitare publice si private, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc.