Concurs pentru ocuparea  unui post vacant de Economist specialist IA

Denumirea postului /secție /grad, treaptă profesională, studii

 • Economist specialist IA S* – Biroul financiar-contabilitate (cel mult 3 ani)

*S – studii superioare

Condiții specifice

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor economice;

 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 8:30 și 14:00 – 15:00  persoane de contact:  Alina Natea, tel.0265-212.222/int.471

Termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare):20.06.2024, ora 15:00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 14.06.2024-20.06.2024 Depunerea dosarelor
 • 21.06.2024 Selecţia dosarelor
 • 25.06.2024  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 26.06.2024  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 26.06.2024  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 02.07.2024  ora 10,00 Proba scrisă
 • 02.07.2024  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 03.07.2024 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 03.07.2024  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 04.07.2024 ora 10,00 Interviu
 • 04.07.2024 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
 • 05.07.2024 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
 • 05.07.2024 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 08.07.2024 până la ora 10,00 Afişare rezultat final al concursului 

Bibliografie și tematică

Tematică economist IA
 1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare;
 2. Principii şi reguli bugetare;
 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;
 5. Obiectul și continutul controlului financiar preventiv;
 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
 7. Formele de înregistrare în contabilitate;
 8. Execuţia bugetară în instituţiile publice;
 9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.
Bibliografie economist IA
 1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul II „Programele naționale de sănătate”, Titlul VII „Spitalele”, Titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate”, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.54/1997, cu modificările ulterioare;
 11. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte, anexe trimestriale și anuale generate de sistemul național de raportare FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului sănătății nr.1194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice;
 15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014, republicată pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
 16.