Concurs pentru ocuparea  unui post vacant de registrator medical debutant

Denumirea postului /secție /grad, treaptă profesională, studii

 • Registrator medical medical debutant M* – 1 post la Serviciul evaluare statistică medicală (cu desfășurarea activității la Secția clinică cardiologie I adulți)

*M – studii medii

Condiții specifice

 • Diplomă de bacalaureat și cunoștințe de operare pe calculator

Durata timpului de lucru: 8 h/zi, 40h/săptămână

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate și copia certificatului de naștere;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 8:30 și 14:00 – 15:00  persoana de contact:  Stănescu  Nicula Ingrid, tel.0265212222/int.471

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare) 28.06.2024, ora 15:00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • 14.06.2024 – 28.06.2024 Depunerea dosarelor
 • 01.07.2024 Selecţia dosarelor
 • 01.07.2024  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 02.07.2024  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 02.07.2024  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 09.07.2024  ora 10,00 Proba scrisă
 • 09.07.2024  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 10.07.2024 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 10.07.2024  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 11.07.2024 de la ora 10,00  Interviu
 • 11.07.2024 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
 • 12.07.2024 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la interviu
 • 12.07.2024 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 15.07.2024 până la ora 10,00 Afişare rezultat final al concursului

Bibliografie și tematică

Tematică registrator medical debutant

Bazele informaticii:

 • Arhitectura generală a unui calculator compatibil IBM,

Sistemul de operare Windows:

 • autentificare ca utilizator,
 • suprafaţa de lucru Windows,
 • gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control,
 • familia de butoane.

Windows Explorer:

 • lansare în execuţie,
 • meniurile programelor Windows Explorer şi My Computer,copiere, transferare, ştergere fişiere.

Microsoft Word:

 • lansarea şi închiderea aplicaţiei Word,
 • ecranul Word,
 • bara de meniuri,
 • bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,
 • crearea unui document nou,
 • deschiderea unui document existent,
 • salvarea şi imprimarea unui document,
 • introducerea textului,
 • modificarea textului.

Microsoft Excel:

 • crearea de tabele,
 • crearea şi utilizarea formulelor de calcul,
 • transferul de informaţie între aplicaţiile Excel şi Word.

Adobe Acrobat Reader:

 • deschiderea unui document de tip PDF,
 • căutare în documente de tip PDF.

Reţele de calculatoare:

 • definiţie.

Viruşi de calculatoare:

 • definiţie,
 • precauţii generale privind protecţia antivirus.

Persoanele asigurate – dovada calităţii de asigurat;

Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate;

Atribuţiile registratorului medical conform fişei postului;

Conceptul de precauţiuni universale şi reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor şi altor tipuri de expunere profesională.

Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare

 • curăţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curăţeniei,
 • dezinfecţia (definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice clasificarea dezinfecţiei, antisepticele, spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii, factori care influenţează dezinfecţia, reguli generale şi de practică a dezinfecţiei, antisepticele, definiţie, dezinfecţia igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul tratat, dezinfecţia curentă şi/sau terminală)
 • clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
Bibliografie registrator medical debutant
 1. Fişa postului pentru registrator medical
 2. Microsoft Press – Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora – 1999;
 3. Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000, Manuale de utilizare – 2003;
 4. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 -persoanele asigurate, Titlul IX – cârdul european şi cârdul naţional de asigurări de sănătate);
 5. Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022cu modificările și completările ulterioare; ;
 6. Anexele nr. 1-50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, din 29.06.2021cu modificările și completările ulterioare;
 7. Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 955/181/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului- cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, din 31.03.2022
 8. Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018 cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zicu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 868/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătatezi cu modificările și completările ulterioare;
 11. Adresa /2003privind bolnavii transferati in sectia (compartimentul) ATI
 12. Adresa 208/2003Exemplificari pentru a se lamuri problema spitalizarii pacientilor, care sunt transferati, in sectia (compartimentul) de A.T.I. (Revenire la circulara CCSSDM nr.43/16.01.2003).
 13. Adresa 142/2003Morbiditatea Spitalizata
 14. Adresa 141/2003Miscarea Zilnica in Spital
 15. Ordinul nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special
 16. Ordinul nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special-ă documentele justificative – formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii unităţilor sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor 3-a3-j.cu modificările și completările ulterioare;