Concurs/examen în vederea ocuparii pe perioada determinata a unui post de executie vacant înființat în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului POCU/805/4/9/137424

Denumirea Proiectului – Proiect POCU/805/4/9/137424, finantat din fonduri europene nerambursabile, implementat de catre Institutul National de Sanatate Publică avand titlul “Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”

Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie – 1 (unu) post de executie:

Nr crt

Posturi vacante

Nr posturi vacante

Perioada angajării

Durata muncii

1

Coordonator Centru screening regiunea Nord Est

1

determinată, pana la 28 decembrie 2023

84 ore/lună, conform cerintelor si necesitatilor Contractului de finantare

Documente solicitate candidatilor in vederea participarii la concurs:

 1. Formular de inscriere la concurs (cerere tip – va cuprinde deumirea postului pentru care se candideaza, Anexa nr.1 la prezentul Anunț);
 2. copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate (se prezinta însotită de documentele originale care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs);
 3. copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate (se prezinta insotita de documentele originale care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs);
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica (se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs);
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model orientativ adeverinta Anexa nr.2); (se prezinta insotitade documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs);
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; Documentul poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale (Anexa nr.6 la prezentul anunt). In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. CV datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat (CV-ul contine in mod obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail si numar de telefon);
 10. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectului (Anexa nr. 4 la prezentul Anunț);
 11. declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5 la prezentul Anunț);

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului

Modele de formulare solicitate (cerere de inscriere, declaratia de disponibilitate etc..) pot fi descarcate de pe site-ul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures https://ibcvt.ro/ sau solicitate Biroului RUNOS din cadrul institutului, la adresa de email ingrid.nicula@cardio.ro

Informatii privind modalitatea de depunere a dosarului de concurs:

Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures, de luni pana vineri, intre orele 09.00-15.00 (cu exceptia zilelor legale libere) sau pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica la adresa ingrid.nicula@cardio.ro pana la data limita mentionata in Calendarul procedurii de mai jos.

In situatia in care candidatii transmit dosarele de concurs prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica, candidatii primesc codul unic de identificare la o adresa de email comunicata de catre acestia si au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevazute la punctul III lit.b) – e) de mai sus in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise, dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin posta electronica se realizeaza in format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în forma lizibilă.

Nerespectarea cerintelor privind depunerea documentelor conduce la respingerea candidatului.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate înainta comisiei de concurs, pana la data limita mentionata în Calendarul procedurii de mai jos, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures, sau la nr telefon 0265/212111 int 471(Biroul RUNOS).

Conditii generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. are cetatenie romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 5. indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuala pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 7. nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau exercitarii unei profesii;
 8. nu a comis infractiunile prevazute la rt.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art.35 alin. (1) lit.h).

Conditii specifice prevazute in fisa postului:

Descriere postului, responsabilitati specifice postului si specific impuse prin fisa postului/Atributii Coordonator Centru screening:

Codul ocupatiei: 112029 manager

Descrierea postului: va asigura implementarea activitatii A5-A5.1 a proiectului, prin coordonarea

activitatii de înfiintare, organizare si functionare a centrului regional de screening în proiect, ce va

facilita accesul populatiei la servicii medicale de calitate.

Responsabilitati specifice postului:

 • Coordoneaza activitatea de înfiintare, organizare si functionare a centrului regional de screening desemnat Partenerului
 • Participa la elaborarea procedurilor necesare pentru functionarea centrului regional de screening
 • Monitorizeaza si evalueaza derularea activitatii, utilizarea resurselor umane si materiale implicate;
 • Se asigura de respectarea graficului de implementare a activitatii
 • Participa la elaborarea raportarilor tehnice si financiare aferente activitatii, a cererilor de rambursare si de plata, intocmirea documentelor si analizelor derulate in cadrul activitatii.
 • Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;
 • Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta managerului de proiect evenimentele/accidentele suferite de propria persoana;
 • Respecta planul de lucru al proiectului
 • Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj;
 • Utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului;
 • Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficiente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament
 • Raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform fisei postului;

 Educatie solicitata: Studii medii – 12 ani

Experienta solicitata:  sub 5 ani- 0 ani

Tematica:

Coordonare si management al activitatilor medicale, preventie si recuperare cardiovasculara

Notiuni specifice implementarii de proiecte finantate din fonduri nerambursabile

 Bibliografia:

HOTĂRÂREA Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

ORDIN nr. 3.955/1.032/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

ORDIN nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare

Ghid de screening pentru identificarea pacientilor cu risc cardiovascularhttps://proiect-cardio.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/Ghid-INSP-25-nov-BT.pdf

Ghidul European de Prevenție a Bolilor Cardiovasculare in Practica Clinicahttps://www.cardioportal.ro/wp-content/uploads/2022/05/ghid-ESC-Preventie.pdf

Ghidul de management al dislipidemieihttps://www.romanianjournalcardiology.ro/wp-content/uploads/2020/07/ghid.pdf

Ghidul solicitantului conditii generale„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – pg 45 – 46 – https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/

Etapele desfasurarii concursului:

Sunt prevazute in Calendarul privind desfasurarea acestuia, astfel:

 1. Selectia dosarelor de inscriere (se va verifica indeplinirea conditiilor de participare)

Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidatilor documente relevante pentru desfasurarea concursului;

 1. Proba scrisa (se verifica cunostintele teoretice);
 2. Interviul

Se pot prezenta la urmatoarea etapa doar candidatii admisi la etapa precedenta. Pentru fiecare proba a concursului se stabileste un punctaj de maximum 100 de puncte.

Sunt declarati admisi la proba scrisa/proba interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Comunicarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor se va realiza prin afisare la avizierul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, respectiv pe pagina de internet a institutiei https://ibcvt.ro/, sectiunea Cariere, în termenele prevazute conform Calendarului de desfasurare a procedurii conform modalitatii descrise mai jos:

 • la selectia dosarelor de înscriere, rezultatul va fi comunicat prin mentiunea „admis” sau „respins”;
 • la proba scrisa, rezultatul va fi comunicat prin specificarea punctajului fiecarui candidat si a mentiunii „admis” sau „respins”;
 • la proba interviului, rezultatul va fi comunicat prin specificarea punctajului fiecarui candidat si a mentiunii „admis” sau „respins”.

Pentru etapa de selectie a dosarelor de înscriere sunt declarati „admisi” candidatii care indeplinesc conditiile de participare conform Anuntului.

Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati „admisi” la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

Pentru proba interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati „admisi” la proba interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte. In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Se considera admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati în aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu.

Calendarul efectuarii concursului:

Concursul se va desfasura la sediul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures si va consta in:

Afisare anunt concurs pe site-ul http://www.ibcvt.ro., la avizierul de la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant si transmitere spre publicare catre portalul posturi.gov.ro18.04.2023
Termen limita depunere dosare candidati24.04.2023
Selectia dosarelor de inscriere:verificarea indeplinirii conditiilor de participare25.04.2023
Afisare anunt selectie dosare25.04.2023, ora 15.30
Depunere contestatii selectie dosare26.04.2023 pana la ora 12.00
Solutionare contestatii selectie dosare26.04.2023 pana la ora 15.30
Afisare rezultat contestatii selectie dosare26.04.2023 ora 15.30
Proba scrisa (verificarea cunostintelor teoretice) la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant08.05.2023 ora 10.00
Afisare anunt proba scrisa08.05.2023 ora 15.30
Depunere contestatii proba scrisa09.05.2023 pana la ora 12.00
Solutionare contestatii proba scrisa09.05.2023 pana la ora 15.00
Afisare rezultate contestatii proba scrisa09.05.2023 ora 15.30
Interviu10.05.2023 ora 10.00
Afisare anunt rezultate proba interviu10.05.2023 ora 15.30
Depunere contestatii proba interviu11.05.2023 pana la ora 12.00
Solutionare contestatii proba interviu11.05.2023 pana la ora 15.00
Afisarea rezultate contestatii proba interviu11.05.2023 ora 15.30
Afisare rezultate finale12.05.2023
Termenul si modalitatea de contestare Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor de înscriere, proba scrisa si interviu, candidații nemultumiți pot depune contestatie la Biroul RUNOS în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si al interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Contestatiile se depun la Biroul RUNOS din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures sau pot fi transmise si prin email la ingrid.nicula@cardio.ro