In atentia medicilor rezidenti an I

ÎN ATENTIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE URMEAZĂ A FI INCADRAȚI LA IUBCVT TG. MUREȘ Pentru încheierea formelor de încadrare la unitea angajatoare sunt necesare urmatoarele acte: Copie dupa adeverinta de repartitie, eliberata de Comisia Locala de Rezidențiat Copie certificate de naștere Copie certificat de casătorie ( daca e cazul) Copie C.I Copie după Diploma de bacalaureat Copie după diploma de licență sau adeverinta privind promovarea examenului de licenta Copie dupa cartea de muncă, adeverinte de vechime în munca, sau notă de lichidare de la ultimul loc de muncă Cont IBAN Dosar plic (completat cu nume, prenume, functia, specialitatea, adresa de e-mail, nr. telefon) Dosarul care conține actele mai sus menționate – se depun cat mai repede posibil la camera 4105, Compartimentul RUNOS al IUBCVT Tg. Mureș, zilnic între 7.30 – 8.30 și 14 -15. Doar după depunerea acestui dosar – Compartiment RUNOS vă va elibera o fișă de solicitare a analizelor medicale pentru medicina muncii. Pentru protecția muncii și situații de urgența vă veți prezenta în data de 19 decembrie 2023, ora 9,00 la sediul IUBCvT, Compartiment RUNOS. Pentru cei care nu au posibilitatea sa ajunga la data stabilita va rugam sa luati legatura cu dna ing. Lupa Carmen – tel. 0732120067.

Detalii

Concurs în vederea ocuparii pe perioada determinata a unui post de executie în cadrul proiectului POCU/805/4/9/137424

Concurs/examen în vederea ocuparii pe perioada determinata a unui post de executie vacant înființat în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului POCU/805/4/9/137424 Denumirea Proiectului – Proiect POCU/805/4/9/137424, finantat din fonduri europene nerambursabile, implementat de catre Institutul National de Sanatate Publică avand titlul “Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular” Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie – 1 (unu) post de executie: Nr crt Posturi vacante Nr posturi vacante Perioada angajării Durata muncii 1 Coordonator Centru screening regiunea Nord Est 1 determinată, pana la 28 decembrie 2023 84 ore/lună, conform cerintelor si necesitatilor Contractului de finantare Documente solicitate candidatilor in vederea participarii la concurs: Formular de inscriere la concurs (cerere tip – va cuprinde deumirea postului pentru care se candideaza, Anexa nr.1 la prezentul Anunț); copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate (se prezinta însotită de documentele originale care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs); copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate (se prezinta insotita de documentele originale care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs); copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica (se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs); copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model orientativ adeverinta Anexa nr.2); (se prezinta insotitade documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs); certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; Documentul poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale (Anexa nr.6 la prezentul anunt). In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice; adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii; certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; CV datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat (CV-ul contine in mod obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail si numar de telefon); declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectului (Anexa nr. 4 la prezentul Anunț); declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5 la prezentul Anunț); Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului Modele de formulare solicitate (cerere de inscriere, declaratia de disponibilitate etc..) pot fi descarcate de pe site-ul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures https://ibcvt.ro/ sau solicitate Biroului RUNOS din cadrul institutului, la adresa de email ingrid.nicula@cardio.ro Informatii privind modalitatea de depunere a dosarului de concurs: Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures, de luni pana vineri, intre orele 09.00-15.00 (cu exceptia zilelor legale libere) sau pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica la adresa ingrid.nicula@cardio.ro pana la data limita mentionata in Calendarul procedurii de mai jos. In situatia in care candidatii transmit dosarele de concurs prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica, candidatii primesc codul unic de identificare la o adresa de email comunicata de catre acestia si au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevazute la punctul III lit.b) – e) de mai sus in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise, dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare. Transmiterea documentelor prin posta electronica se realizeaza in format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în forma lizibilă. Nerespectarea cerintelor privind depunerea documentelor conduce la respingerea candidatului. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate înainta comisiei de concurs, pana la data limita mentionata în Calendarul procedurii de mai jos, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, judet Mures, sau la nr telefon 0265/212111 int…

Detalii

Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Tg. Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare

Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Tg. Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, Lider de proiect (Partener 1) în cadrul parteneriatului cu INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU-MUREȘ, Beneficiar (Partener 2) a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în luna noiembrie 2022, Contractul de finanțare nr. 1757/02.11.2022 pentru proiectul “Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Tg. Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare”, Cod SMIS2014+: 155180, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Operatiunea “Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecintelor sale sociale”, Axa Prioritară “Protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”, Componenta 1 REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale.  LIDER DE PARTENERIAT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII BENEFICIAR: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș Obiectiv general proiect: creșterea siguranței pacienților, dar și a personalului medical, în structurile spitalicești publice care utilizează gaze și fluide medicale, de a furniza un act medical de calitate care să contribuie la creșterea eficacității sistemului de sănătate din Romania în condițiile în care ratele mortalității și morbidității evitabile prin prevenție și ale mortalitaății prin cauze tratabile sunt printre cele mai ridicate din Europa. Proiectul vizează facilitarea accesului populației la servicii medicale publice cu infrastructură medicală conformă cu standardele internaționale în vigoare, contribuind astfel la asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical la criza cauzată de pandemia de COVID-19. Obiective specifice: Modernizarea si extinderea sistemului de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și de detecție a concentrației maxime de gaze medicale admisibile in cadrul IUBCVT. Reabilitarea și extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și modernizarea infrastructurii de fluide medicale care să conducă la o capacitate adecvată de ingrijire și tratament la IUBCVT Tg Mureș în contextul crizei sanitare generate de pandemia Covid-19. Asigurarea vizibilității proiectului în conformitate cu MIV pentru proiecte finanțate din fonduri europene, 2014-2020. Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP conform resurselor asumate prin cererea de finanțare. Valoarea totală a proiectului: 10.250.250,11 lei, din care valoare eligibilă totală 9.775.258,11 lei. Perioada de implementare a proiectului: 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023). Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 Persoană de contact: Dr. Liviu Morar  Funcţie: Director Medical IUBCVT Tg. Mureș Instituţie: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș Adresă: str. Gh. Marinescu, nr. 50, Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş Tel/fax: 0372653122 e-mail: proiecte.iubcvttgm@gmail.com; drg@cardio.ro

Detalii

Comunicat program vizită

Avînd în vedere situația epidemiologică determinată de creșterea numărului de cazuri de infecții respiratorii acute și gripă din ultima perioadă,  CONFORM INSTRUCȚIUNILOR M.S NR. 161/2023, privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă Art. 2 lit. a) privind limitarea programului de vizite în unitățiile sanitare. la nivelul INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TG. MUREȘ este permisă vizita NUMAI ÎN CAZUL PACIENȚILOR CRITICI! Modificare program vizită

Detalii