concurs pentru ocuparea unui număr total de 16 posturi de execuție vacante

DENUMIREA POSTULUI /SECȚIE /GRAD, TREAPTĂ PROFESIONALĂ, STUDII

Infirmieră debutantă M* – 7 posturi:

 • 1 post la Secția clinică ATI
 • 3 posturi la Bloc operator adulți
 • 3 posturi la Bloc operator copii și transplant de cord

Îngrijitoare G* – 2 posturi

 • 1 post la Secția clinică cardiologie I adulți
 • 1 post la Bloc operator copii i transplant de cord

Brancardier G*– 7 posturi:

 • 3 posturi la Bloc operator adulți
 • 3 posturi la Bloc operator copii și transplant de cord
 • 1 post la Secția cardiologie II adulți – Compartiment USTACC

 

M* – studii medii

G* – școală generală

Condiții specifice:

Pentru infirmieră debutant:

 • Absolvent de liceu, cu sau fără diploma de bacalaureat
 • Diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani sau a școlii profesionale
 • Dovada înscrierii la cursul de infirmier sau diploma de absolvire a acestuia

 Pentru îngrijitoare și brancardier:

 • Absolvent de școală generală

Durata timpului de lucru: cea corespunzătoare pentru salariații cu normă întreagă din cadrul structurilor medicale în care sunt posturile vacante, potrivit Codului muncii

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate și copia certificatului de naștere;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din Anexa 2 la prezentul anunț.
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. precedent se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș – Biroul RUNOS, camera 4105, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 7.30 – 8,30 și 14,00 – 15,00  persoana de contact:  Stănescu  Nicula Ingrid, tel.0265212222/int.471.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 27.05.2024, ora 15,00

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 14.05.2024 – 27.05.2024 Depunerea dosarelor
 • 28.05.2024 Selecţia dosarelor
 • 28.05.2024  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 29.05.2024  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 29.05.2024  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 04.06.2024  ora 10,00 Proba scrisă
 • 04.06.2024  până la ora 15,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 05.06.2024 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 05.06.2024  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 06.06.2024 de la ora 10,00 Proba practică și interviu
 • 07.06.2024 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele probei practice și interviului
 • 07.06.2024 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică și interviu
 • 10.06.2024 până la ora 10,00 Afişare rezultat final al concursului
 • 10.06.2024 ora 12,00  Alegerea posturilor în funcție de media finală

Bibliografie si Tematica

Infirmieră debutantă

Bibliografie

1. Fisa postului de infirmieră;

2. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare

–   Anexa 4 – Precauțiuni Universale;

–   Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

3. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .

4. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia în unităţile sanitare publice și private,  procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc.                             

Tematică

Atribuţiile infirmierei

Conceptul de precautiuni universale și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecţie adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională . Definiția infecției asociate asistenței medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Norme tehnice privind curăţenia și dezinfecţia în unități sanitare.

 •  Curățarea ( definitie, metode generale de efectuarea curățeniei, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilele folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
 • Dezinfecţia (definiție, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfecției, antisepticelor, spălarea mâinilor și dezinfecţia pielii, factori care influentează dezinfecţia, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizarea și păstrare a antisepticelor, dezinfecţia igienică  a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat, dezinfecția curentă și/sau terminală.

Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi :

 • Pregătirea patului  și accesoriile lui
 • Schimbarea lenjeriei de pat
 • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizabili
 • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
 • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
 • Observarea pozitiei bolnavului ; Schimbarea poziției bolnavului
 • Mobilizarea bolnavului
 • Captarea dejectiilor fiziologice și patologice ale bolnavilor
 • Efectuarea transportului bolnavului
 • Alimentația bolnavului
 • Prevenirea escarelor de decubit.

 Norme privind colectarea și gestionarea deşeurilor.

Îngrijitoare și brancardier

Bibliografie

1. Fisa postului de îngrijitoare

2. Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare

Anexa 4 – Precauțiuni Universale;

Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.

3. Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .

4. Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia in unitatile sanitare publice si private,  procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc.

Tematică

1. Atributiile îngrijitoarei

2. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protectie adecvat; spalarea mainilor; prevenirea accidentelor si altor tipuri de expunere proesionala . Definitia infectieie nosocomiale. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.

3. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.

– Curatarea ( definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli pentru depozitarea produselor si ustenilele folisite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere ).

– Dezinfectia (definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice-clasificarea dezinfectiei, antiseptcel, spalarea mainilor si dezinfetia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizarea si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica  a mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat, dezinfectia curenta si/sau terminala.

5. Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor.